Programet dhe Komponentet

 

 1. Programi OPEN COURT per vleresimin e eficiences se gjykatave / GJYKATAEHAPUR.AL 
 2. Programi i aksesit ne legjislacionin  vendor / VENDIME.AL 
 3. Programi Kombëtar i monitorimt të Krimit Zgjedhor / KRIMIZGJEDHOR.AL
 4. Programi i asistences per KonsultimIn Publik ne Bashki / KONSULTIMIVENDOR.AL
 5. Programi i vleresimit te aksesit ne legjislacionin qendror / DATABAZA
 6. Programi i te drejtes per Informimin Publik  
 7. CV e rifreskuar e Organizates dhe Projektet:  Shqip / English 

Fusha e ekspertizës 

 

 • Vleresimi tematik i afateve procedurale ne te gjithe sistemin e gjykatave te Shqiperise
 • Monitorim i kehezgjatjes se proceseve gjyqesore admisnitrative
 • Aksesi në legjislacionin qendror dhe vendor
 • Monitorimi dhe vleresimi i konsistences se Botimeve Zyrtare
 • E drejta për informim mbi dokumentat zyrtare
 • Media & Komunikim
 • Transparenca  dhe Mireqeverisja ne Pushtetin Vendor
 • Advokaci Ligjore (Draftim Legjislacioni)
 • Anketa & Sondazhe & Pyetesore / vleresime te opinionit publik
 • Krijim Database online (akte ligjore & nenligjore)
 • Vleresim i zbatueshmerise se ligjeve kuader (organike)
 • Media campaigns and advocacy
 • Asistence teknike per institucionet shteterore dhe te pavarura

 

LISTA E BOTIMEVE / RAPORTEVE

 

 
<< Kthehu ne fillim