Programet dhe Komponentet

 

 1. Programi i vleresimit te eficieances se gjykatave dhe institucioneve te drejtesise
 2. Programi i mbikqyrjes dhe asistences ne nivel vendor
 3. Programi i matjes se zbatueshmerise se ligjeve kuader
 4. Programi i vleresimit te aksesit ne legjislacion
 5. Programi i te drejtes per Informimi dhe Konsultimeve publike

 

Fusha e ekspertizës 

 

 • Vleresimi tematik i afateve procedurale ne te gjithe sistemin e gjykatave te Shqiperise
 • Monitorim i kehezgjatjes se proceseve gjyqesore admisnitrative
 • Aksesi në legjislacionin qendror dhe vendor
 • Monitorimi dhe vleresimi i konsistences se Botimeve Zyrtare
 • E drejta për informim mbi dokumentat zyrtare
 • Media & Komunikim
 • Transparenca  dhe Mireqeverisja ne Pushtetin Vendor
 • Advokaci Ligjore (Draftim Legjislacioni)
 • Anketa & Sondazhe & Pyetesore / vleresime te opinionit publik
 • Krijim Database online (akte ligjore & nenligjore)
 • Vleresim i zbatueshmerise se ligjeve kuader (organike)
 • Media campaigns and advocacy
 • Asistence teknike per institucionet shteterore dhe te pavarura
 
<< Kthehu ne fillim