INFOCIP shpalli ne prani te autoriteteve me te larta te ekzekutiv, gjyesorit dhe aktoreve nderkomebtare qe implementojne programi ne sistemin e drejtesise Vlerësimi Kombëtar tematik për afatet e shqyrtimit gjyqësor dhe ato tëdorëzimit të vendimeve në Gjykatave Administrative në RSH. Ky monitorim realizohetpër herë të parë në absolut. Ai ka shtrirje të plotë kombetare dukevendosur kështu një gur themeli në fushën e monitorimeve tematike nësistemin gjyqësor administrativ.Studimi sjell risi si në konceptim ashtu edhe në mënyrën erealizimit. Medodologjia e përdorur është unike, e është dizenjuarnga INFOCIP për të ofruar efikasitet maksimal në kontrastimin eafateve ligjore me gjetjet konkrete të përftuara nga monitorimi iregjistrave të gjykatave. Është fakt se ligji 49/2012 “Për organizimindhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” cakton afate ekplicite sai takon shqyrtimit gjyqësor dhe dorëzimit të vendimeve, duke dhënë mundësi konkrete për të realizuar matje të sakta sa i takonrespektimit (tejkalimit) të këtyre afateve.

Vlerësimi tematik i vitit 2015 ka zgjeruar fokusin e tij, duke përfshirëpër herë të parë matjen e afateve te shqyrtimit gjyqësor. Kjo është gjithashtu risi absolute, jo vetëm në kudër të vlerësimeve të INFOÇIP,por më gjerë edhe në nivel kombëtar.Për herë të parë tashmë ekzistojnë mundësireale për të përllogaritur vonesat e shqyrtimit gjyqësor administrativ.Në përgjithësi, sipas jurisprudencës së GJEDNJ, përllogaritet ngamoment i depozitimit të kërkesë padisë dhe deri në dorëzimin e vendimitpërfundimtar në sekretarinë e gjykatës.

shkarko ketu vleresimin tematik

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim