Objektivat e Qendres ÇIP


  1. Te promovojë lirinë e informimit.
  2. Te nxisë dhe forcojë transparencen në vendimmarrjet publike.
  3. Të monitorojë zbatimin e ligjislacionit në fushën e së drejtës së informimit dhe të botimeve zyrtare
  4. Te rrise pjesemarrjen e publikut ne qeverisje duke stimuluar mekanizmat demokratike te kontrollit.
  5. Te ofroje ekspertize ligjore per publikun e interesuar ne rast te mohimit arbitrar të së drejtës kushtetuese për informim nga administrata publike ne nivel qendror dhe lokal.
  6. Të bashkepunojë në hartimin e politikave (qeveritare dhe jo-qeveritare) që përmirësojnë  aksesin e publikut në informacionin zyrtar (të paklasifikuar)
  7. Te organizojë aktivitete, kërkime e studime, diskutime dhe mbledhje në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar në lidhje me aspektet te ndryshme politiko-social-ekomomik ku implikohet e drejta e informimit.
  8. Te publikoje studime, broshura, libra, gazeta, te cilat mund te kontribuojne ne realizimin e objektivave të përmendura me lart.
 
<< Kthehu ne fillim