LIGJ

Nr. 8901, datë 23.5.2002

 

PËR FALIMENTIMIN

(Ndryshuar me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

(Ndryshuar me ligjin nr. 10137, datw 11.5.2009)

 

Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

 

KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

 

VENDOSI:

 

PJESA E PARË

PARIME TË PROCEDURËS SË FALIMENTIMIT

 

KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

 

 

Neni 1

Objekti i ligjit

Ky ligj ka për objekt të caktojë rregulla të detyrueshme, të njëjta dhe të barabarta për shlyerjen e detyrimeve të debitorëve në një procedurë falimentimi.

 

Neni 2

Qëllimi i procedurës së falimentimit

1. Procedura e falimentimit ka qëllim të shlyejë, në mënyrë kolektive, detyrimet e debitorit nëpërmjet likuidimit të të gjitha pasurive të tij dhe shpërndarjes së të ardhurave, ose, në rastin e një plani riorganizimi, nëpërmjet arritjes së një marrëveshjeje tjetër, me synim kryesor ruajtjen e veprimtarisë së tij.

2. Çdo debitori të ndershëm, nëpërmjet procedurës së falimentimit, i jepet mundësia të shkarkohet nga pjesa e mbetur e detyrimeve.

 

 

Neni 3

Gjykata e rrethit gjyqësor në cilësinë e seksionit tregtar të gjykatës së rrethit

(Shtuar pika 3 me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

1. Realizimi i procedurave të falimentimit është detyrë e seksioneve tregtare të gjykatës së rrethit (gjykata e falimentimit).

2. Shqyrtimi i çështjeve dhe marrja e vendimeve për procedurën e falimentimit bëhet nga një gjyqtar i vetëm.

3. Shqyrtimi i çështjeve duhet të kryhet brenda 30 ditëve nga dorëzimi i kërkesës në sekretarinë e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë, seksioni tregtar.

 

 

Neni 4

Përgjegjësia territoriale

1. Procedura e falimentimit shqyrtohet dhe gjykohet në seksionin tregtar të gjykatës së rrethit ku debitori, i cili është person juridik, ka vendbanimin ose selinë.

2. Nëse debitori e ka transferuar qendrën e veprimtarisë ekonomike të pavarur në një vend tjetër, përgjegjësia është vetëm e seksionit tregtar të gjykatës së rrethit ku ndodhet qendra e re e veprimtarisë së debitorit.

3. Nëse debitori nuk ka seli ose vendbanim në Shqipëri, përgjegjësia i përket seksionit tregtar të gjykatës së rrethit ku debitori ka një degë ose çdo pasuri tjetër.

4. Në rast se një procedurë falimentimi është deklaruar në përgjegjësi të disa seksioneve tregtare të gjykatave të rretheve, përgjegjësinë e drejtpërdrejtë për shqyrtimin dhe gjykimin e çështjes e ka seksioni tregtar i gjykatës së rrethit ku është paraqitur fillimisht kërkesa për hapjen e procedurës së falimentimit.

5. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit, që ka përgjegjësi për të gjykuar një procedurë falimentimi, është gjykata e vetme përgjegjëse për të gjykuar paditë civile, që ngrihen për këtë procedurë falimentimi.

 

Neni 5

Zbatueshmëria e ligjeve të tjera

Dispozitat e Kodit të Procedurës Civile dhe të ligjeve të tjera janë të zbatueshme edhe për procedurën e falimentimit, për aq sa ato nuk bien në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji.

 

Neni 6

Roli i seksionit tregtar të gjykatës së rrethit

1. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit heton, kryesisht, të gjitha rrethanat që kanë lidhje me procedurën e falimentimit.

2. Në mënyrë të veçantë, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit mund të kërkojë dhe të dëgjojë për këtë qëllim dëshmitarë, specialistë dhe vetë debitorin.

 

 

Neni 7

Ankimi i veçantë

(Shtuar pika 6 me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

1. Vendimi i seksionit tregtar të gjykatës së rrethit është menjëherë i ekzekutueshëm.

2. Kundër vendimit të seksionit tregtar të gjykatës së rrethit mund të bëhet ankim i veçantë në raste dhe mënyrën e parashikuar në këtë ligj. Ankimi i veçantë, në asnjë rast, nuk pezullon ekzekutimin e vendimit të seksionit tregtar të gjykatës së rrethit.

3. Afati i ankimit të veçantë fillon nga data e shpalljes së vendimit, ose kur vendimi shpallet në mungesë të palëve, nga data kur palët marrin dijeni. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit mund të vendosë për ankimin e veçantë.

4. Gjykata e apelit, kur çmohet prej saj, mund të urdhërojë ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit.

5. Kundër vendimit të gjykatës së apelit mund të ushtrohet rekurs në Gjykatën e Lartë.

6. Gjykata e apelit e shqyrton çështjen brenda 30 ditëve.

 

 

Neni 8

Njoftimet

(Shtuar fjalw me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

1. Njoftimet për procedurën e falimentimit bëhen kryesisht nga seksioni tregtar i gjykatës së rrethitme shërbim postar të shpejtë, sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Civile për njoftimet.

2. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit, për kryerjen e njoftimit, mund të ngarkojë administratorin e falimentimit.

 

 

Neni 9

Shpallja publike

1. Shpalljet publike të vendimeve dhe akteve për fillimin dhe përfundimin e procedurës së falimentimit bëhen me publikimin e tyre në organet e informacionit të caktuar për njoftimet zyrtare të gjykatës.

Organet e informacionit dhe tarifa për publikimin e njoftimeve zyrtare caktohen nga Këshilli i Ministrave.

2. Kur çmohet nga seksioni tregtar i gjykatës së rrethit, publikimi i akteve të procedurës së falimentimit mund të bëhet edhe i pjesshëm ose i shkurtuar.

3. Akti i publikuar duhet të përmbajë të dhënat e debitorit dhe, në mënyrë të veçantë, adresën dhe degën e shoqërisë ose të veprimtarisë së tij.

4. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit mund të urdhërojë publikime të tjera, madje dhe të përsëritura, të njoftimeve.

5. Shpallja publike, sipas dispozitave të këtij ligji, merret si njoftim i të gjithë pjesëmarrësve në procedurën e falimentimit edhe sikur dispozita të veçanta të këtij ligji të kërkojnë njoftim të veçantë.

 

Neni 10

Dëgjimi i debitorit

1. Në rast se dispozita të këtij ligji parashikojnë thirrjen dhe dëgjimin para seksionit tregtar të gjykatës së rrethit të debitorit, që ka vendbanim në një shtet tjetër ose kur vendbanimi i debitorit nuk njihet, kjo gjykatë mund të vendosë të mos e kryejë këtë veprim, nëse çmon se shtyrja e seancës gjyqësore , për këto rrethana, do të shkaktonte vonesa të paarsyeshme në procedurën e falimentimit. Në këtë rast, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit thërret në seancë një përfaqësues të debitorit.

2. Kur debitori është person juridik zbatohen, sipas rastit, procedurat e thirrjes dhe të dëgjimit në seksionin tregtar të gjykatës së rrethit të personave që kanë të drejtën e përfaqësimit të debitorit ose që mbajnë aksionet a pjesëmarrjet e tij.

 

 

PJESA E DYTË

HAPJA E PROCEDURËS SË FALIMENTIMIT

SUBJEKTET PJESËMARRËSE DHE MASA E FALIMENTIMIT

 

KREU I

KUSHTET PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË FALIMENTIMIT

 

Neni 11

Pranueshmëria e hapjes së procedurës së falimentimit

1. Procedura e falimentimit mund të hapet për pasuritë e çdo personi, fizik ose juridik, si dhe për pasuritë e shoqërive të thjeshta.

2. Në rast se nuk është kryer ndarja e pasurisë, procedura e falimentimit mund të hapet edhe pas prishjes ose shpërndarjes së një personi juridik ose të një shoqërie të thjeshtë.

 

 

Neni 12

Përjashtime dhe dispozita të veçanta

1. Procedura e falimentimit nuk mund të hapet për pasurinë e:

a) shtetit ose të një organi të tij;

b) sektorëve të caktuar si strategjikë;

c) Njësive të qeverisjes vendore dhe organeve të tyre.

2. Procedurat e falimentimit të bankave dhe instituteve të tjera financiare rregullohen me ligj të veçantë.

 

 

Neni 13

Shkaku i hapjes së procedurës së falimentimit

(Shtuar fjali e fundit nw pikwn 4 me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

1. Procedura e falimentimit hapet vetëm me shkak.

2. Gjendja e paaftësisë paguese përbën shkak të përgjithshëm për hapjen e procedurës së falimentimit. Debitori vlerësohet i paaftë për të paguar nëse nuk është në gjendje të paguajë detyrimet në datën e maturimit. Paaftësia paguese prezumohet se ekziston nëse debitori nuk kryen pagesat.

3. Nëse hapja e procedurës së falimentimit kërkohet nga vetë debitori, paaftësia paguese në një të ardhme të afërt përbën shkak për hapjen e procedurës së falimentimit. Debitori ndodhet në gjendjen e paaftësisë paguese në një të ardhme të afërt, kur nuk është në gjendje të paguajë ose të shlyejë detyrimet që ka në datën e maturimit.

4. Mbingarkesa me borxhe përbën shkak për hapjen e procedurës së falimentimit në rastin e një personi juridik. Debitori ndodhet në gjendjen e mbingarkesës me borxhe kur vërtetohet se pasuritë e tij nuk mbulojnë detyrimet ndaj të tretëve dhe, në bazë të rrethanave, pas vlerësimit të pasurive të debitorit nuk është më mundësia për vazhdimësinë e veprimtarisë. Procedurat për fillimin e procesit të falimentimit në organin tatimor kryhen sipas legjislacionit tatimor përkatës.

5. Kriteret dhe mënyrat e përllogaritjes së treguesve ekonomikë, mbi të cilët fillojnë procedurat e falimentimit, caktohen nga Këshilli i Ministrave.

 

Neni 14

Kërkesa për hapjen e procedurës së falimentimit

(Shtuar pika 1/1 dhe 1/2 me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

1. Procedura e falimentimit hapet vetëm me kërkesën e debitorit ose të kreditorëve. Në rastin e personave juridikë procedura e falimentimit mund të hapet edhe me kërkesën e organeve tatimore, kur rezulton një bilanc me humbje për një periudhë 3-vjeçare.

1/1. Autoritetet fiskale, nën juridiksionin e të cilave ndodhet debitori, brenda 30 ditëve nga konstatimi i paaftësisë paguese të debitorit, janë të detyruara të paraqesin kërkesën, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, për hapjen e procedurës së falimentimit.
1/2. Organet tatimore përjashtohen nga pagimi i taksave gjyqësore. Për fillimin e procedurës së falimentimit organet tatimore paraqesin në gjykatë:
a) kërkesën për hapjen e procedurës së falimentimit;
b) dokumentacionin e shoqërisë (statutin, aktin e themelimit, numrin e NIPT-it);
c) bilancin me pasqyrat financiare të shoqërisë, për të cilën kërkohet fillimi i procedurës së falimentimit.

2. Kërkesa mund të tërhiqet në çdo kohë, derisa nga seksioni tregtar i gjykatës së rrethit nuk është dhënë vendimi për hapjen e procedurës së falimentimit ose për rrëzimin e kërkesës për hapjen e procedurës së falimentimit. Kur kërkesa tërhiqet, shpenzimet e bëra deri në atë kohë mbeten në ngarkim të personit që ka paraqitur kërkesën.

 

 

Neni 15

Kërkesa e debitorit

(Zwvendwsuar fjala “debitor”nw pikwn 1dhe afati nw pikwn 2 me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

1. Drejtorët, zyrtarët, ortakët apo aksionarët e shoqërisë, ndaj së cilës është hapur procedura e falimentimit, së bashku me kërkesën për hapjen e procedurës së falimentimit ose menjëherë pas dorëzimit të saj, duhet të paraqesë:

a) listën e pasurive dhe të të ardhurave që ka së bashku me një deklaratë, ku të shënohet vlera e çdo sendi dhe fakti nëse ky send është përdorur si mjet sigurimi, ose nëse është ngarkuar me barrë si i tillë;

b) listën e kreditorëve me emrat, adresat dhe shumat, që përbëjnë detyrimin përkatës ndaj tyre.

2. Dokumentacioni i paraqitur nga debitori duhet të përmbajë edhe një deklaratë, përmes së cilës vërtetohet se përmbajtja e dokumenteve të mësipërme është e plotë dhe e saktë.

3. Nëse debitori nuk i ka dorëzuar të gjitha deklaratat dhe dokumentet e përmendura në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit i kërkon atij plotësimin e tyre. Nëse debitori nuk e zbaton kërkesën e mësipërme brenda 15-ditor, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit rrëzon kërkesën e debitorit për hapjen e procedurës së falimentimit.

 

 

Neni 16

E drejta dhe detyrimi i personave juridikë dhe shoqërive të thjeshta

(Shtuar fjali nw pikwn 1 me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

1. Të drejtën për të kërkuar hapjen e një procedure falimentimi për pasurinë e një personi juridik e gëzon çdo kreditor, anëtarët e organit drejtues ose edhe çdo ortak i thjeshtë ose likuidator, në rastin e shoqërive të thjeshta.Kur ortakët ose aksionarët e shoqërisë kanë pasur gjatë veprimtarisë dijeni për paaftësinë paguese të shoqërisë dhe nuk kanë paraqitur në seksionin tregtar të gjykatës kërkesë për hapjen e procedurës së falimentimit, brenda një afati prej 3-muajsh, nga dita në të cilën ata kanë pasur dijeni, janë personalisht përgjegjës dhe dënohen nga autoritetet fiskale me gjobë nga 200 000 deri në 500 000 lekë.

2. Në rastin e një personi juridik, çdo anëtar i organit drejtues është i detyruar të kërkojë hapjen e menjëhershme të procedurës së falimentimit, por jo më vonë se 21 ditë nga data kur personi juridik është në gjendje paaftësie paguese, në kuptim të pikës 4 të nenit 13 të këtij ligji. Këta persona janë personalisht përgjegjës për dëmshpërblimin e kreditorëve nëse kreditorët pësojnë humbje për shkak të mosparaqitjes së kërkesës brenda këtij afati 21 -ditor.

3. Nëse kërkesën nuk e paraqesin bashkërisht të gjithë anëtarët e organit drejtues, të gjithë ortakët e thjeshtë të shoqërisë së thjeshtë ose të gjithë likuidatorët, kërkesa pranohet nga seksioni tregtar i gjykatës së rrethit nëse janë të mjaftueshme dhe bindëse shkaqet e parashtruara për hapjen e procedurës së falimentimit. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit, përpara se të marrë vendim, dëgjon anëtarët e tjerë të organit drejtues, ortakët e thjeshtë ose likuidatorët.

 

 

Neni 17

Kërkesa e kreditorit

(Shtuar fjali nw pikwn 1 me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

1. Kërkesa e kreditorit pranohet nga seksioni tregtar i gjykatës së rrethit, kur ai ka një interes të ligjshëm për hapjen e procedurës së falimentimit, kur paraqet kërkesën sipas ligjit dhe nëse gjykata çmon se shkaqet për hapjen e procedurës së falimentimit janë të mjaftueshme dhe bindëse për të. Shkaku për hapjen e procedurës së falimentimit prezumohet se ekziston nëse debitori, pavarësisht se nuk e ka kundërshtuar pretendimin, nuk e ka shlyer këtë detyrim tre muaj pas datës së maturimit të pagesës.Vlerësohen se kanë interes të ligjshëm për hapjen e procedurës së falimentimit kreditori, i cili ka ndaj pasurisë së debitorit një interes me karakter pasuror dhe autoritetet fiskale.

2. Nëse kërkesa e kreditorit pranohet, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit thërret dhe dëgjon pretendimet e debitorit.

 

 

Neni 18

Shqyrtimi i çështjes dhe dhënia e vendimit për hapjen e procedurës së falimentimit

(Ndryshuar afati me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

1. Gjatë shqyrtimit të kërkesës për hapjen e procedurës së falimentimit, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit mund të emërojë një specialist të veprojë si administrator i përkohshëm ose i ardhshëm i debitorit dhe i ngarkon atij këto detyra:

a) të verifikojë nëse është real shkaku për hapjen e procedurës së falimentimit;

b) të verifikojë nëse pasuritë e debitorit mbulojnë shpenzimet e procedurës së falimentimit.

c) të verifikojë nëse është e nevojshme të merren masa për sigurimin e pasurisë;

ç) të verifikojë nëse është mundësia për vazhdimësinë e veprimtarisë nga debitori.

2. Gjatë shqyrtimit të çështjes, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit, mund të vendosë masa sigurimi mbi pasurinë e debitorit, sipas nenit 21 të këtij ligji.

3. Shqyrtimi i çështjes nga seksioni tregtar i gjykatës së rrethit duhet të përfundojë në një kohë sa më të shkurtër dhe, në çdo rast, jo më vonë se 30 ditë nga data e paraqitjes së kërkesës për hapjen e procedurës së falimentimit.

4. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit, brenda afateve të treguara në pikën 3 të këtij neni, vendos:

a) rrëzimin e kërkesës për mungesë të shkakut ligjor për hapjen e procedurës së falimentimit.

b) rrëzimin e kërkesës për shkak të pamjaftueshmërisë së pasurive të debitorit për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit.

c) pranimin e kërkesës dhe hapjen e procedurës së falimentimit.

5. Kundër vendimit të seksionit tregtar të gjykatës së rrethit për pranimin e kërkesës dhe hapjen e procedurës së falimentimit ose për rrëzimin e kësaj kërkese, mund të bëhet ankim i veçantë nga debitori ose kërkuesi për hapjen e procedurës së falimentimit.

 

 

Neni 19

Rrëzimi i kërkesës për hapjen e procedurës së falimentimit për shkak të pamjaftueshmërisë së pasurisë së mbetur

1. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit vendos rrëzimin e kërkesës për hapjen e procedurës së falimentimit kur vërtetohet se pasuria e debitorit është e pamjaftueshme për mbulimin e shpenzimeve të procedurës së falimentimit, përveç kur kërkuesi parapaguan një shumë të mjaftueshme, sipas çmimit të seksionit tregtar të gjykatës së rrethit.

2. Personi që ka bërë parapagimin, sipas pikës 1 të këtij neni, ka të drejtë t’i kërkojë kthimin e shumës së parapaguar çdo personi, që në kundërshtim me detyrën dhe për faj të tij nuk ka paraqitur kërkesën për fillimin e procedurës së falimentimit. Në rast se personi në fjalë kundërshton shkeljen për të cilën akuzohet dhe nuk pranon fajësinë, barra e provës i kalon atij. Pretendimi i ripagimit të shumës së parapaguar parashkruhet pas 5 vjetësh.

3. Personi juridik shpërndahet në datën kur vendimi i gjykatës merr formë të prerë.

 

 

Neni 20

Detyrimi i dhënies së informacionit gjatë hapjes së procedurës së falimentimit

(Zwvendwsuar fjala “debitor” me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

(Shtuar pikat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

Kur seksioni tregtar i gjykatës së rrethit vendos për hapjen e procedurës së falimentimit, drejtorët, zyrtarët, ortakët apo aksionarët e shoqërisë, ndaj së cilës është hapur procedura e falimentimit duhet t’i paraqesë kësaj gjykate të gjitha të dhënat e nevojshme, duke përmbushur detyrimet e parashikuara në nenin 15 pikat 1 dhe 2, si dhe në nenet 81, 82 dhe 85 të këtij ligji.

Pavarësisht nga ndonjë dispozitë tjetër e këtij ligji:
1. Seksioni tregtar i gjykatës mund të autorizojë, si pjesë e vendimit të fillimit të procedurës së falimentimit, administratorin e falimentimit, që të marrë hua në emër të debitorit, kur seksioni tregtar i gjykatës bindet se këto para kërkohen nga debitori.
2. Pas nxjerrjes së vendimit të fillimit të procedurës së falimentimit, seksioni tregtar mund të autorizojë, me kërkesë të administratorit dhe me njoftimin e palëve, administratorin e falimentimit të marrë para hua në emër të debitorit dhe të deklarojë se çdo apo të gjitha pasuritë janë me barrë në favor të çdo personi që specifikohet në vendim, i cili ka rënë dakord t’i japë hua shoqërisë një shumë, e cila është miratuar nga gjykata siç është kërkuar nga shoqëria debitore.
3. Pas nxjerrjes së vendimit të fillimit të procedurës së falimentimit, sipas pikës 2 të këtij neni, çdo kreditor i shoqërisë debitore mund t’i kërkojë seksionit tregtar që ka dhënë vendimin, sipas pikës 1, ta ndryshojë atë, me kusht që kërkesa t’i njoftohet administratorit dhe kërkuesi mund të tregojë se është cenuar materialisht dhe në mënyrë të padrejtë nga vendimi i dhënë sipas pikës 1 dhe ky cenim i kapërcen përfitimet që mund të marrin të gjithë kreditorët e tjerë.
4. Në lidhje me çdo vendim të dhënë sipas pikës 2, seksioni tregtar i gjykatës mund të specifikojë në vendim se garancia ose barra radhitet mbi çdo garanci apo barrë të kreditorëve të siguruar. Në këtë rast siguria ose barra ka përparësi ndaj kreditorëve të tjerë të falimentimit.
5. Kur seksioni tregtar i gjykatës merr vendimin sipas pikave 1, 2 dhe 4, duhet të marrë parasysh ndër të tjera:
a) periudhën gjatë së cilës shoqëria debitore pritet të deklarohet si e falimentuar;
b) si do të drejtohet shoqëria gjatë procedurës së falimentimit;
c) nëse administratori ka besimin e shumicës së kreditorëve;
ç) nëse shoqëria ka mundësi që të ristrukturohet me sukses dhe nëse huaja do të rrisë gjas at e një ristrukturimi të zbatueshëm për shoqërinë;
d) në rastin e vendimit, sipas pikave 2 dhe 4, nëse interesi i sigurisë që kërkohet është i vetmi mjet realist për shoqërinë debitore të marrë financimet e nevojshme për ristrukturim;
dh) natyrën dhe vlerën e pasurisë; dhe
e) nëse kreditori do të cenohet materialisht, si rezultat i vendimit të kërkuar dhe nëse ky cenim i kapërcen përfitimet që mund të marrin të gjithë kreditorët e tjerë.
6. Në vlerësimin e faktorëve të mësipërm, seksioni tregtar mund të marrë parasysh, gjithashtu, nëse çdo cenim i pësuar nga kreditori lehtësohet nga masat e sigurisë së dhënë kreditorëve, duke përfshirë:
a) pagesat cash nga pasuria;
b) dhënien e sigurisë shtesë;
c) masa të tjera, siç mund të vendosin palët dhe gjykata.
7. Kur procedura e riorganizimit shndërrohet në likuidim, çdo përparësi e dhënë sipas paragrafit 4 në riorganizim duhet të vazhdojë të njihet në likuidim.

 

 

Neni 21

Vendosja e masave të sigurisë

(Shtuar fjali nw pikwn 4 me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

1. Derisa seksioni tregtar i gjykatës së rrethit të marrë vendim për kërkesën për hapjen e procedurës së falimentimit, ai vendos mbi pasuritë e debitorit çdo lloj mase, që e gjykon të nevojshme për të shmangur përkeqësimin e gjendjes financiare të debitorit në dëm të kreditorëve.

2. Në mënyrë të veçantë, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit mund:

a) të vendosë ndaj debitorit kufizim të përgjithshëm disponimi ose pranimi të shlyerjes së detyrimeve ose të urdhërojë që çdo disponim i pasurisë së tij të kryhet vetëm me miratimin përfundimtar të administratorit të përkohshëm;

b) të vendosë ndaj debitorit pezullim të përkohshëm të masave të sigurisë dhe të ekzekutimit të një të drejte të siguruar;

c) të emërojë një administrator të përkohshëm falimentimi.

3. Masat e sigurisë mbi pasurinë e debitorit, sipas këtij neni, mund të vendosen nga seksioni tregtar i gjykatës së rrethit për një afat 30-ditor edhe në rastin e procedurave të ekzekutimit të një detyrimi mbi këtë pasuri nga kreditori i siguruar. Ky afat të zgjatet edhe për një afat tjetër 30-ditor, por vetëm në rast se:

a) seksioni tregtar i gjykatës së rrethit çmon se vlera e barrës siguruese është më e madhe se vlera e kredisë së siguruar dhe e shpenzimeve të ekzekutimit të këtij detyrimi të marra së bashku;

b) debitori, përpara përfundimit të afatit 30-ditor, paraqet para seksionit tregtar të gjykatës së rrethit prova të mjaftueshme për mundësinë e zbatimit të një plani riorganizimi, për realizimin e të cilit është thelbësor përdorimi i barrës siguruese.

4. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit vendos masat e sigurisë, të parashikuara në pikën 3 të këtij neni, jo më vonë se 15 ditë nga data e paraqitjes së kërkesës për hapjen e procedurës së falimentimit.Pas kalimit të afatit të parashikuar në pikën 3 të këtij neni, masa e sigurisë mbi pasurinë e debitorit shuhet

5. Kundër vendimit të seksionit tregtar të gjykatës së rrethit për vendosjen e masës së sigurimit mund të bëhet ankim i veçantë.

 

 

Neni 22

Administratori i përkohshëm i falimentimit

(Shtuar fjalw nw shkronjwn b) dhe ndryshuar pika 4 me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008

1. Në rast se seksioni tregtar i gjykatës së rrethit cakton një administrator të përkohshëm falimentimi dhe i heq debitorit të drejtën e disponimit të pasurisë, e drejta e administrimit dhe e disponimit të pasurisë së debitorit i kalon administratorit të përkohshëm të falimentimit. Në këtë rast administratori i përkohshëm i falimentimit duhet:

a) të kujdeset për sigurimin dhe ruajtjen e pasurisë së debitorit;

b) të vazhdojë drejtimin e përditshëm tëveprimtarinë e debitorit derisa seksioni tregtar i gjykatës së rrethit të vendosë për hapjen e procedurës së falimentimit, me përjashtim të rastit kur seksioni tregtar i gjykatës së rrethit miraton mbylljen e veprimtarisë për të shmangur humbje të mëtejshme të ndjeshme të pasurisë së debitorit;

c) të kryejë, si specialist, detyrat e caktuara në nenin 18 të këtij ligji.

2. Nëse seksioni tregtar i gjykatës së rrethit cakton një administrator të përkohshëm falimentimi pa i hequr debitorit të drejtën e përgjithshme të disponimit, gjykata i përcakton këtij administratori edhe detyra të tilla si mbikëqyrjen e veprimeve të debitorit. Gjithashtu, i kërkon administratorit të përkohshëm të falimentimit të vërë në dijeni gjykatën nëse janë të nevojshme masa të mëtejshme.

3. Në rastet e parashikuara në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, administratori i përkohshëm i falimentimit ka të drejtën të hyjë në mjediset ku ushtron veprimtarinë debitori dhe të hetojë. Debitori duhet t’i lejojë administratorit të përkohshëm inspektimin e librave të llogarive dhe të dokumenteve të veprimtarisë dhe t’i japë atij të gjitha të dhënat e nevojshme.

4. Administratori i përkohshëm i falimentimit ka të drejtë t’u japë furnizuesve, si kreditorë të masës së falimentimit, përparësi në pagesë me mallra, shërbime ose kredi të nevojshme.
Për kryerjen e këtij veprimi, administratori i drejtohet për miratim gjykatës, e cila, kur bindet, e miraton atë nëse përmbushen kriteret e mëposhtme:
a) veprimi është i vlefshëm për vazhdimin e funksionimit të një veprimtarie;
b) furnizimi me mallra, shërbime ose kredi është i pashmangshëm;
c) veprimi është i leverdishëm për rritjen e pasurisë së shoqërisë.
Në raste të ngutshme, kur miratimi i veprimit nga gjykata mund të vononte kryerjen e veprimit, administratori mund ta kryejë veprimin e sipërpërmendur edhe pa miratimin e gjykatës, me kusht që të përmbushen kriteret e paragrafit të dytë të kësaj pike.

5. Administratori i përkohshëm është përgjegjës për dëmet në të njëjtën shkallë si administratori i falimentimit, sipas nenit 47 të këtij ligji.

 

 

Neni 23

Shpallja publikisht e kufizimit të disponimit të pasurive

1. Vendimi për çdo lloj kufizimi të disponimit të pasurisë, të parashikuar në pikën 2 të nenit 21 të këtij ligji, si dhe për caktimin e një administratori të përkohshëm falimentimi, duhet të shpallet publikisht. Vendimi i njoftohet drejtpërdrejtë debitorit, çdo personi që ka pretendime ndaj debitorit dhe administratorit të përkohshëm të falimentimit. Njëkohësisht, debitorëve të debitorit u kërkohet të përmbushin detyrimet ndaj debitorit, sipas këtij vendimi.

2. Vendimi për çdo lloj kufizimi të disponimit të pasurisë u dërgohet, për të bërë shënimet përkatëse, të gjithë autoriteteve publike, të ngarkuara nga ligji, për regjistrimin e veprimtarisë së debitorit ose të një pjese a tërësisë së pasurive të tij.

 

Neni 24

Pasojat që rrjedhin nga kufizimi i disponimit të pasurisë

1. Janë të pavlefshme veprimet juridike të debitorit, në kundërshtim me kufizimet e disponimit të pasurisë, të parashikuara në nenin 21 të këtij ligji. Vlera e paguar i kthehet palës tjetër, në rast se pasuritë e marra vazhdojnë të përbëjnë begatim pa shkak të debitorit.

2. Nëse në kundërshtim me kufizimin e disponimit, vlerën e përfiton debitori në vend të administratorit të përkohshëm të falimentimit, paguesi shkarkohet nga detyrimi vetëm në rast se vërteton që, në kohën e pagimit të vlerës, nuk kishte dijeni për kufizimet e disponimit të debitorit.

 

Neni 25

Shfuqizimi i masave të sigurisë

1. Kur shfuqizohen masat e sigurisë, njoftimi dhe shpallja publike bëhen në të njëjtën mënyrë si në rastin e vendosjes së tyre.

2. Kur e drejta për disponimin e pasurisë se debitorit i ka kaluar administratorit të përkohshëm të falimentimit, ky i fundit, para mbarimit të mandatit të tij, ka për detyrë të shlyejë shpenzimet dhe detyrimet e lindura gjatë periudhës së administrimit të pasurisë prej tij.

3. Pika 2 e këtij neni zbatohet edhe për detyrimet e lindura nga kontratat nëse, në bazë të tyre, administratori i përkohshëm i falimentimit ka marrë një vlerë në favor të pasurisë së administruar prej tij.

 

 

Neni 26

Vendimi për hapjen e procedurave të falimentimit

(Shtuar shkronja d) me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

1. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit vendos hapjen e procedurës së falimentimit kur çmon se janë shkaqet dhe kushtet e tjera të parashikuara në këtë ligj për hapjen e procedurës së falimentimit.

2. Vendimi për hapjen e procedurës së falimentimit përmban :

a) emrin, mbiemrin dhe vendbanimin e debitorit në rastin e personave, ose emrin, llojin e veprimtarisë dhe selinë në rastin e personit juridik;

b) emrin, mbiemrin dhe adresën e administratorit të falimentimit;

c) orën e saktë kur është hapur procedura e falimentimit;

ç) të dhënat e parashikuara në nenet 27 dhe 29 të këtij ligji.

d) urdhërimin e detyrimit për publikimin e vendimit në internet, në faqen zyrtare të gjykatës, të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit dhe të organit tatimor përkatës.

3. Nëse vendimi nuk përcakton orën e saktë të hapjes së procedurës së falimentimit, atëherë si orë e saktë e hapjes së kësaj procedure merret ora dymbëdhjetë e ditës së shpalljes së vendimit.

4. Së bashku me hapjen e procedurës së falimentimit, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit vendos emërimin e administratorit të falimentimit.

5. Rregullat e parashikuara në në këtë nen nuk përjashtojnë zbatimin e detyrimeve të parashikuara në nenet 233 dhe 276 të këtij ligji.

 

Neni 27

Kërkesat ndaj kreditorëve dhe debitorëve

1. Në vendimin e hapjes së procedurës së falimentimit kreditorëve u kërkohet të paraqesin, brenda një afati të përcaktuar në të, tek administratori i falimentimit pretendimet e tyre, sipas nenit 141 të këtij ligji. Afati kohor për paraqitjen e pretendimeve nuk mund të jetë më pak se 15 ditë dhe jo më shumë se 90 ditë.

2. Në vendimin e hapjes së procedurës së falimentimit, kreditorëve u kërkohet të njoftojnë menjëherë administratorin e falimentimit, për pretendimet dhe të drejtat e siguruara që kanë mbi pasuritë e debitorit. Njoftimi i pretendimeve duhet të përmbajë të dhëna të hollësishme për sendin mbi të cilin pretendohet e drejta e siguruar, natyrën dhe shkakun e lindjes së të drejtës së siguruar dhe për pretendimet e siguruara. Kreditorët që për faj të tyre nuk japin të dhënat e kërkuara ose i japin ato me vonesë, janë përgjegjës për pasojat që vijnë nga dëmet e shkaktuara.

3. Në vendimin e hapjes së procedurës së falimentimit duhet të përcaktohet se personat që kanë detyrime ndaj debitorit duhet t’ia paguajnë dhe t’ia shlyejnë ato administratorit të falimentimit.

 

 

Neni 28

Caktimi i mbledhjeve

1. Në vendimin e hapjes së procedurës së falimentimit, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit cakton afatet kohore për:

a) zhvillimin e mbledhjes së kreditorëve për raportim. Kjo mbledhje, që duhet të mbahet brenda 45 ditësh dhe, në çdo rast, jo më vonë se 90 ditë nga data e shpalljes së vendimit, në bazë të një raporti të administratorit të falimentimit, duhet të vendosë për vazhdimin e mëtejshëm të procedurës së falimentimit;

b) zhvillimin e mbledhjes së kreditorëve për verifikim. Kjo mbledhje,që duhet të mbahet jo më parë se 10 ditë dhe jo më vonës e 60 ditë nga përfundimi i afatit për depozitimin e pretendimeve, shqyrton dhe bën verifikimin e pretendimeve të depozituara.

2. Nëse kreditorët e shohin të arsyeshme, mbledhja për raportim dhe për verifikim mund të bëhet në të njëjtën kohë.

 

 

Neni 29

Shpallja publikisht e vendimit të hapjes së procedurës së falimentimit

1. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit shpall publikisht dhe pa vonesë vendimin e hapjes së procedurës së falimentimit, në përputhje me nenin 9 të këtij ligji.

2. Ky vendim u dërgohet secilit prej kreditorëve, debitorit dhe debitorëve të debitorit.

3. Kur debitori është person fizik, me vendimin e hapjes së procedurës së falimentimit atij i jepet e drejta dhe mundësia për t’u shkarkuar nga detyrimi i mbetur, në përputhje me parashikimet e neneve 249 e në vazhdim të këtij ligji.

 

 

Neni 30

Regjistri tregtar

(Zwvendwsuar fjala “gjykatws” me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

1. Nëse debitori është i regjistruar në regjistrin tregtar, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit i dërgon organit ku është regjistruar ku është kryer regjistrimi:

a) një kopje të vendimit të hapjes së procedurës, nëse është hapur procedura e falimentimit;

b) një kopje të vendimit, që hedh poshtë kërkesën për hapjen e procedurës së falimentimit në rast se kërkesa për hapjen e procedurës është hedhur poshtë për mungesë të shumës së mjaftueshme për falimentim.

 

 

Neni 31

Regjistri i Pasurive të Paluajtshme

1. Vendimi për hapjen e procedurës së falimentimit regjistrohet në Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme, duke bërë shënimet përkatëse:

a) mbi çdo pasuri të paluajtshme, ku debitori është regjistruar si pronar;

b) mbi të drejtat e tjera të regjistruara të debitorit mbi pasuri të paluajtshme ose të drejta të tjera të regjistruara.

2. Nëse seksioni tregtar i gjykatës së rrethit ka dijeni për pasuri të paluajtshme, ku debitori është pronar ose gëzon të drejta të tjera të regjistrueshme, ai duhet të kërkojë, kryesisht, regjistrimin në Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme. Edhe administratori i falimentimit mund të kërkojë regjistrim në Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme.

3. Në qoftë se administratori i falimentimit tjetërson ose heq dorë nga pronësia mbi pasuri të paluajtshme ose nga të drejta të tjera të regjistruara të debitorit, mbi të cilat janë kryer veprimet e parashikuara në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit ose administratori i përkohshëm i falimentimit i kërkon autoritetit përkatës përmbushjen e procedurave përkatëse në Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme.

4. Procedurat e parashikuara në këtë nen zbatohen, sipas rastit, edhe për regjistrimin e vendimit të hapjes së procedurës së falimentimit dhe vendosjen e shënimeve përkatëse në regjistrat e tjerë, të mbajtur, sipas ligjit, nga autoritete të tjera publike, të ngarkuara me regjistrimin e pronësisë ose të të drejtave të tjera të debitorit mbi sende që bëjnë pjesë në masën e falimentimit.

 

Neni 32

Pasojat e përfundimit të procedurës së falimentimit

1. Vendimi i gjykatës më të lartë që në bazë të ankimit të veçantë ka vendosur prishjen e vendimit të seksionit tregtar të gjykatës së rrethit për hapjen e procedurës së falimentimit dhe pushimin e çështjes, duhet të shpallet publikisht.

2. Përfundimi i procedurës së falimentimit, sipas pikës 1 të këtij neni, nuk cenon pasojat juridike të veprimeve të kryera nga administratori i falimentimit ose palët e treta.

 

 

KREU II

MASA E FALIMENTIMIT. KLASIFIKIMI I KREDITORËVE

 

 

Neni 33

Kuptimi i masës së falimentimit

1. Procedura e falimentimit zbatohet mbi masën e falimentimit që përfshin të gjithë pasurinë dhe të drejtat e debitorit në datën e hapjes së procedurës së falimentimit dhe pasurinë që ai fiton gjatë zbatimit të kësaj procedure falimentimi.

2. Sendet që përjashtohen nga ekzekutimi i detyrueshëm, sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Civile, nuk përfshihen në masën e falimentimit.

3. Për mosmarrëveshjet ndërmjet debitorit dhe administratorit të falimentimit, për faktin nëse një send i përket masës së falimentimit, vendos seksioni tregtar i gjykatës së rrethit.

4. Në procedurën e falimentimit zbatohen kushtet e parashikuara në nenet 34 dhe 35 të këtij ligji, për sendet në pronësi të personave të tjerë ose sendet e ngarkuara me barrë siguruese.

 

 

Neni 34

E drejta e veçimit

1. Personi që pretendon veçimin e një sendi nga masa e falimentimit në bazë të një të drejte pronësie, mund të ushtrojë e të kërkojë njohjen dhe realizimin e së drejtës së veçimit të këtij sendi, sipas dispozitave të parashikuara jashtë procedurës së falimentimit.

2. Nëse para hapjes së procedurës së falimentimit, debitori e ka shitur sendin për të cilin pretendohet veçimi, pa marrë parasysh të drejtën e parashikuar në pikën 1 të këtij neni, ose nëse sendin e ka shitur administratori i falimentimit pas hapjes së procedurës së falimentimit, çdo person, që ka të drejtën e veçimit, mund të kërkojë njohjen e së drejtës mbi vlerën e sendit për sa kohë që nuk është paguar vlera e tij. Pagimi i vlerës nga masa e falimentimit mund të kërkohet për aq kohë sa kjo vlerë vazhdon, në formë të dallueshme në masën e falimentimit.

 

 

Neni 35

Kreditorët e siguruar

1. Kreditorët, që nëpërmjet një veprimi juridik, kanë vendosur barrë siguruese mbi sendin ose në bazë të ligjit kanë fituar një të drejtë mbi sende të masës së falimentimit, si mjet sigurimi për pretendimet e tyre, kanë të drejtë të realizojnë shlyerjen e detyrimit nga kolaterali, në përputhje me dispozitat e zbatueshme jashtë procedurës së falimentimit, por duke iu nënshtruar përjashtimeve të pikës 2 të këtij neni dhe neneve 133 e në vazhdim të këtij ligji.

2. Në procedurën e falimentimit nuk mund të ngrihen pretendime për pengun ligjor të pronarit ose qiradhënësit për pagesë qiraje ose qiraje financiare, që mbulon një periudhë deri në dymbëdhjetë muaj, para hapjes së procedurës së falimentimit, si dhe për çdo lloj dëmshpërblimi që duhet paguar, për shkak se administratori i falimentimit ka zgjidhur këtë kontratë qiraje.

 

 

Neni 36

Kufizime për kreditorët për masën e falimentimit

1. Shpenzimet e procedurës së falimentimit dhe shpenzimet e tjera administrative shlyhen nga masa e falimentimit para pretendimeve të kreditorëve të masës së falimentimit.

2. Kreditorët e masës së falimentimit duhet të ngrenë pretendimet e tyre ndaj administratorit të falimentimit dhe t’i përmbushin ato, sipas dispozitave të zbatueshme jashtë procedurës së falimentimit.

 

 

Neni 37

Shpenzimet e procedurës së falimentimit

Quhen shpenzime të procedurës së falimentimit:

a) shpenzimet gjyqësore;

b) shpërblimi dhe shpenzimet e administratorit të përkohshëm të falimentimit, të adminsitratorit të falimentimit dhe të anëtarëve të komitetit të kreditorëve.

 

 

Neni 38

Shpenzimet e tjera administrative

Do të vlerësohen si shpenzime të tjera administrative shpenzimet e mëposhtme:

a) detyrimet që lindin si pasojë e veprimtarisë së administratorit të falimentimit ose në çdo mënyrë tjetër gjatë administrimit, disponimit dhe shpërndarjes së masës së falimentimit, por që nuk janë pjesë e shpenzimeve të procedurës së falimentimit;

b) detyrimet sipas kontratave,që pretendohet se duhet të paguhen në favor të masës së falimentimit ose që duhet të paguhen pas hapjes së procedurës së falimentimit;

c) detyrimet për kthimin e shumave në të holla në rastin e begatimit pa shkak të masës së falimentimit;

ç) detyrimet që lindin si pasojë e veprimtarisë së adminsitatorit të përkohshëm të falimentimit nëse ai, me miratimin e seksionit tregtar të gjykatës së rrethit, u ka dhënë përparësi në pagesë.

 

 

Neni 39

Përkufizimi i kreditorëve të falimentimit

1. Masa e falimentimit shërben për t’u paguar kreditorëve pretendimet pasurore që ata kanë ndaj debitorit në datën e hapjes së procedurës së falimentimit dhe që, në kuptim të këtij ligji, quhen kreditorë të falimentimit.

2. Pretendimet e kreditorëve të falimentimit llogariten sipas kritereve të parashikuara në nenin 40 të këtij ligji.

3. Kreditorët e falimentimit mund të ekzekutojnë pretendimet e tyre, sipas dispozitave të procedurës së falimentimit. Ata duhet të paraqesin pretendimet e tyre për verifikim, sipas neneve 141 dhe në vazhdim të këtij ligji, si dhe të marrin pjesë në shpërndarje, sipas neneve 150 e në vazhdim të këtij ligji.

 

Neni 40

Llogaritja e pretendimeve

1. Pretendimet e kreditorit për detyrime të pamaturuara, për efekt të procedurës së falimentimit, quhen si të maturuara. Nëse këto pretendime nuk mbartin interes, ato skontohen, duke përdorur përqindjen e interesit ligjor, duke llogaritur që ato të reduktohen në masën që i përgjigjet shumës së plotë të këtyre pretendimeve, pasi të zbritet përqindja e interesit ligjor për periudhën nga hapja e procedurës së falimentimit deri në datën e maturimit.

2. Pretendimet që i nënshtrohen një kushti zgjidhës nuk quhen si pretendime me kusht zgjidhës në procedurën e falimentimit, përderisa kushti nuk është vërtetuar.

3. Në procedurën e falimentimit, kreditori që ka pretendime ndaj disa personave me përgjegjësi solidare mund të paraqesë një pretendim në shumën e plotë kundër secilit prej debitorëve derisa të realizojë plotësisht pretendimin në të njëjtën mënyrë, sikur të kishte pretendim për shumën e plotë në datën e hapjes së procedurës së falimentimit.

4. Pretendimi që nuk shprehet në monedhë paraqitet në një shumë, e cila vlerësohet duke u referuar në datën e hapjes së procedurës së falimentimit. Pretendimet e shprehura në monedhë të huaj ose në njësi matëse shprehen të të kthyera në lekë, sipas kursit zyrtar të këmbimit të zbatueshëm në vendin e pagesës, në kohën e hapjes së procedurës së falimentimit.

5. Pretendimet për pagesa që përsëriten me shuma të caktuara dhe për periudha të caktuara paraqiten në shumën që shpreh tërësinë e të gjitha pagesave të mbetura, të cilat zbriten në mënyrën e përmendur në pikën 1 të këtij neni. Ky rregull zbatohet edhe në rastin kur periudha e këtyre pagesave është e pacaktuar.

 

 

Neni 41

Kreditorët e siguruar në rolin e kreditorëve të falimentimit

Kreditorët e siguruar gëzojnë të drejtë ripagimi të veçantë dhe quhen kreditorë falimentimi. Kreditorët e siguruar kanë të drejtë vote në mbledhjen e kreditorëve në rast se debitori personalisht duhet të shlyejë pretendimin e siguruar. Megjithatë, ata kanë të drejtën e ripagimit të pjesshëm të pretendimit të tyre nga masa e falimentimit, në zbatim të kushteve të nenit 150, vetëm në masën që nuk janë shlyer sipas të drejtës së ripagimit të veçantë ose kanë hequr dorë nga e drejta e ripagimit të veçantë.

 

 

Neni 42

Kreditorët e falimentimit të radhëve më të ulëta të preferimit

1. Pretendimet e përmendura më poshtë shlyhen pas pretendimeve të kreditorëve të falimentimit dhe në përputhje me sasinë e shumave, nëse kanë status të njëjtë:

a) interesat e fituara mbi shumat e pretendimeve të kreditorëve të falimentimit që nga koha e hapjes së procedurës së falimentimit;

b) shpenzimet e bëra nga kreditorë të veçantë të falimentimit, si rrjedhojë e pjesëmarrjes së tyre në procedurë;

c) gjoba ose pagesa që në bazë të dispozitave të Kodit Civil, Kodit të Procedurave Administrative dhe Kodit Penal përbëjnë detyrime të debitorit;

ç) pretendime për kontribute pa shpërblim të debitorit.

2. Pretendimet mbi të cilat kreditori dhe debitori kanë rënë dakord të radhiten në radhët më të ulëta të preferimit përmbushen pas pretendimeve të përmendura në pikën 1 të këtij neni, me kusht që në marrëveshjen ndërmjet tyre të mos jetë parashikuar ndryshe.

3. Interesat që fitohen në procedurën e falimentimit, mbi shumën e pretendimeve të kreditorëve të radhëve më të ulëta të preferimit, si dhe shpenzimet që bëjnë kreditorët si rrjedhojë e pjesëmarrjes në këtë procedurë, radhiten me të njëjtin status si pretendimet e këtyre kreditorëve.

 

 

KREU III

ADMINISTRATORI I FALIMENTIMIT.

ORGANET E PËRFAQËSIMIT TË KREDITORËVE

 

 

Neni 43

Caktimi i administratorit të falimentimit

(Shtuar pikat 3 dhe 4 me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

1. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit cakton si administrator falimentimi një person fizik të certifikuar si ekspert në fushën ekonomike, i pavarur nga kreditorët dhe debitorët.

2. Administratori i falimentimit emërohet me vendimin për hapjen e procedurës së falimentimit. Në përfundim të detyrës, administratori i falimentimit duhet t’ia kthejë seksionit tregtar të gjykatës së rrethit dokumentin e emërimit.

3. Përveç parashikimeve të tjera në këtë ligj, mund të emërohet si administrator i falimentimit çdo person, i cili plotëson kriteret si më poshtë:
a) personat fizikë, të cilët kanë aftësi profesionale të përshtatshme dhe përvojë në biznes dhe janë të certifikuar si ekonomistë, noterë dhe juristë, në përputhje me ligjet dhe rregullat shqiptare dhe kanë përfunduar arsimin profesional dhe provimin përkatës;
b) çdo person fizik i caktuar me udhëzim të përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave si administrator falimentimi në mënyrë të përkohshme për periudhën derisa numri i mjaftueshëm i administratorëve të falimentimit të përfundojnë arsimin profesional dhe provimin e parashikuar në shkronjën “a”.
4. Përveç kritereve të trajtuara në pikën 3, personat e mëposhtëm nuk mund të caktohen si administratorë falimentimi, sipas këtij ligji:
a) personat, të cilët kanë lidhje familjare ose biznesi me debitorët ose nëpunësit, drejtorët, punonjësit, aksionarët ose kreditorët e debitorit;
b) personat, të cilët kanë lidhje familjare ose biznesi me gjyqtarin kryesues;
c) personat, të cilët janë nëpunës, drejtorë, punonjës, aksionarë të konkurrentëve të drejtpërdrejtë të biznesit të debitorit;
ç) personat, të cilët kanë falimentuar në kohën e emërimit;
d) personat, të cilët, në përputhje me ligjet e tjera të Republikës së Shqipërisë, nuk mund të emërohen si drejtorë të një shoqërie tregtare.

 

 

Neni 44

Zgjedhja e administratorit të falimentimit nga mbledhja e kreditorëve

(Shfuqizuar me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

 

Neni 45

Mbikëqyrja nga seksioni tregtar i gjykatës së rrethit

(Shtuar fjalia e dytw nw pikwn 1 me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

1. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit mbikëqyr veprimtarinë e administratorit të falimentimit dhe mund t’i kërkojë atij, në çdo kohë, të dhëna të veçanta ose raportime për ecurinë e procedurës së falimentimit dhe administrimin e masës së falimentimit.Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit gjyqësor është i detyruar të kërkojë të paktën një raportim në 3 muaj.

2. Nëse çmon se administratori i falimentimit nuk i pëmbush detyrat e tij, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit, pas një paralajmërimi, vendos ndaj tij një gjobë në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) deri në 200 000 (dyqind mijë) lekë. Kundër këtij vendimi administratori i falimentimit ka të drejtën e ankimit të veçantë, sipas Kodit të Procedurës Civile.

3. Rregullat e parashikuara në pikën 2 të këtij neni zbatohen edhe në rastin e mospërmbushjes së detyrimit të administratorit të falimentimit për të dorëzuar pasuri në rastin kur ai shkarkohet nga detyra.

 

 

Neni 46

Shkarkimi i administratorit të falimentimit

1. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit mund të shkarkojë nga detyra administratorin e falimentimit për arsye të motivuar. Shkarkimi mund të bëhet me kërkesën e vetë administratorit të falimentimit, me kërkesën e komitetit të kreditorëve ose të mbledhjes së kreditorëve. Përpara marrjes së vendimit, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit dëgjon shpjegimet e administratorit të falimentimit.

2. Kundër vendimit të seksionit tregtar të gjykatës së rrethit për shkarkimin e tij, administratori i falimentimit ka të drejtën e ankimit të veçantë, sipas Kodit të Procedurës Civile.

3. Kundër vendimit të seksionit tregtar të gjykatës së rrethit për rrëzimin e kërkesës për shkarkimin e administratorit, kanë të drejtën e ankimit të veçantë administratori i falimentimit, komiteti i kreditorëve ose, kur propozimin për shkarkimin e tij e ka bërë mbledhja e kreditorëve, çdo kreditor falimentimi.

 

 

Neni 47

Përgjegjësitë e administratorit të falimentimit

1. Administratori i falimentimit ka për detyrë që, në ushtrimin e detyrave, të tregojë kujdes dhe të veprojë si një administrator i ndërgjegjshëm dhe i zellshëm.

2. Administratori i falimentimit është përgjegjës për dëmet që u shkaktohen palëve pjesëmarrëse në procedurën e falimentimit në rast se ai, me dashje, shkel ose nuk përmbush detyrat që i ngarkohen nga ky ligj.

3. Nëse për përmbushjen e detyrave, administratorit i duhet të angazhojë punonjësit e mëparshëm të debitorit, brenda pozicionit dhe rolit të punës që kanë pasur dhe, nëse këta punonjës vlerësohen të përshtatshëm, administratori i falimentimit nuk mban përgjegjësi për pakujdesinë e këtyre personave në ushtrimin e detyrës, por përgjigjet vetëm për mbikëqyrjen e tyre dhe për vendime të një rëndësie të veçantë.

 

 

Neni 48

Mospagimi i detyrimeve ndaj masës së falimentimit

1. Nëse pasuritë e masës së falimentimit nuk shlyejnë plotësisht një detyrim të masës së falimentimit që lind si pasojë e një veprimi juridik të administratorit të falimentimit, ky i fundit është i detyruar ta zhdëmtojë kreditorin e masës së falimentimit.

2. Pika 1 e këtij neni nuk zbatohet në rastin kur administratori i falimentimit, gjatë lindjes së këtij detyrimi, nuk mund të kishte dijeni për pamjaftueshmërinë e mundshme të masës së falimentimit për të shlyer detyrimin e masës së falimentimit.

 

 

Neni 49

Parashkrimi

1. Padia për shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga shkelje ose mospërmbushje të detyrimeve të administratorit të falimentimit parashkruhet pas tre vjetësh nga data kur pala e dëmtuar ka marrë dijeni për dëmin dhe për rrethanat që tregojnë përgjegjësinë e administratorit për dëmin e shkaktuar.

2. Afati i fundit për parashkrimin e padisë është tre vjet pas datës së përfundimit të procedurës së falimentimit ose pas hyrjes në fuqi të vendimit të formës së prerë të gjykatës për përfundimin e procedurës së falimentimit.

3. Pika 2 e këtij neni zbatohet për shkelje të detyrës, në kuadër të shpërndarjes së vonuar, sipas nenit 166 ose për mbikëqyrjen e zbatimit të planit, sipas nenit 223, me kushtin që mbyllja e procedurës së falimentimit të zëvendësohet, respektivisht, me ekzekutimin e shpërndarjes së vonuar dhe përfundimin e mbikëqyrjes.

 

 

Neni 50

Shpërblimi i administratorit të falimentimit

1. Administratori i falimentimit ka të drejtën e shpërblimit për punën e kryer dhe të rimbursimit për shpenzimet e bëra gjatë përmbushjes së detyrës.

2. Masa e zakonshme e shpërblimit llogaritet në bazë të vlerës së masës së falimentimit në kohën e përfundimit të procedurës së falimentimit.

3. Masa e zakonshme e shpërblimit rivlerësohet në varësi të vëllimit dhe të shkallës së vështirësisë gjatë ushtrimit të detyrës së administratorit të falimentimit.

 

Neni 51

1. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit përcakton me vendim shpërblimin dhe shpenzimet që duhet t’i rimbursohen administratorit të falimentimit.

2. Vendimi i seksionit tregtar të gjykatës së rrethit, me përjashtim të shumës së parashikuar, duhet të shpallet publikisht, si dhe i njoftohet personalisht administratorit të falimentimit, debitorit dhe anëtarëve të komitetit të kreditorëve, nëse është emëruar prej tyre. Në vendimin e seksionit tregtar të gjykatës së rrethit, të shpallur publikisht, duhet të vihet në dukje se teksti i plotë i këtij vendimi gjendet në sekretarinë e seksionit tregtar të gjykatës së rrethit.

3. Kundër vendimit të seksionit tregtar të gjykatës së rrethit, administratori i falimentimit, debitori dhe çdo kreditor falimentimi kanë të drejtën e ankimit të veçantë, sipas Kodit të Procedurës Civile.

 

 

Neni 52

Rregullat e hollësishme për caktimin e shpërblimit

të administratorit të falimentimit

Rregullat e hollësishme për kushtet dhe kriteret e përcaktimit të masës së shpërblimit dhe të rimbursimit të shpenzimeve të administratorit të falimentimit caktohen nga Këshilli i Ministrave.

 

 

Neni 53

Paraqitja e llogarive

1. Në përfundim të detyrës, administratori i falimentimit ka detyrim t’i paraqesë llogaritë në mbledhjen e kreditorëve.

2. Përpara zhvillimit të mbledhjes së kreditorëve, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit verifikon llogaritë përfundimtare, të përgatitura nga administratori i falimentimit, së bashku me dokumentacionin mbështetës, shoqëruar me një koment-vërejtje që tregon verifikimin e llogarive.

3. Në rastet kur është caktuar një komitet kreditorësh, llogarive përfundimtare të përgatitura nga administratori i falimentimit i bashkëlidhen edhe komentet e këtij komiteti, për përgatitjen e të cilave gjykata cakton edhe një afat kohor.

4. Periudha ndërmjet paraqitjes së dokumentacionit, sipas këtij neni dhe datës së mbajtjes së mbledhjes së kreditorëve duhet të jetë jo më e vogël se 10 ditë.

5. Mbledhja e kreditorëve mund t’i ngarkojë administratorit të falimentimit të paraqesë llogari ndërmjetëse, në data të caktuara, gjatë zbatimit të procedurës së falimentimit, duke zbatuar, sipas rastit, rregullat e parashikuara në këtë nen.

 

 

Neni 54

Caktimi i komitetit të kreditorëve

1. Para mbledhjes së parë të kreditorëve, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit ka të drejtë të caktojë një komitet të kreditorëve.

2. Komiteti i kreditorëve duhet të përfaqësojë kreditorët e siguruar, kreditorët e falimentimit me pretendimet më të mëdha dhe kreditorët e shumave të vogla.

Në komitetin e kreditorëve duhet të marrë pjesë një përfaqësues i punonjësve të debitorit, kur këta janë kreditorë falimentimi me pretendime të ndjeshme.

3. Anëtarë të komitetit të kreditorëve mund të emërohen edhe persona që nuk janë kreditorë.

 

 

Neni 55

Zgjedhja e anëtarëve të ndryshëm të komitetit të kreditorëve

1. Mbledhja e kreditorëve vendos nëse duhet të caktohet një komitet i kreditorëve. Në rast se komiteti i kreditorëve është caktuar nga seksioni tregtar i gjykatës së rrethit përpara zhvillimit të mbledhjes së kreditorëve, ky i fundit mund të vendosë nëse komiteti i kreditorëve duhet të japë miratimin ose shpërndarjen e këtij komiteti.

2. Mbledhja e kreditorëve ka të drejtë të vendosë për heqjen e anëtarëve që ka caktuar seksioni tregtar i gjykatës së rrethit ose për emërimin e anëtarëve të tjerë në komitetin e kreditorëve.

 

 

Neni 56

Detyrat e komitetit të kreditorëve

1. Anëtarët e komitetit të kreditorëve duhet të mbështesin dhe të mbikëqyrin veprimtarinë e administratorit të falimentimit.

2. Anëtarët e komitetit të kreditorëve kanë të drejtë të kërkojnë dhe të marrin të dhëna për ecurinë e punëve gjatë procesit të falimentimit, të kontrollojnë librat e llogarive dhe dokumentet e tjera, si dhe të verifikojnë veprimet monetare dhe gjendjen e arkës.

 

Neni 57

Shkarkimi i anëtarëve të komitetit të kreditorëve

1. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit, me shkak, ka të drejtë të shkarkojë nga detyra një anëtar të komitetit të kreditorëve.

2. Shkarkimi mund të bëhet, kryesisht, me kërkesë të anëtarëve të komitetit të kreditorëve ose me kërkesë të mbledhjes së kreditorëve. Para marrjes së vendimit, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit dëgjon anëtarin e komitetit të kreditorëve.

3. Kundër vendimit të seksionit tregtar të gjykatës së rrethit, anëtari i shkarkuar i komitetit të kreditorëve ka të drejtën e ankimit të veçantë, sipas Kodit të Procedurës Civile.

 

 

Neni 58

Përgjegjësia e anëtarëve të komitetit të kreditorëve

1. Anëtarët e komitetit të kreditorëve janë përgjegjës dhe detyrohen të dëmshpërblejnë kreditorët e siguruar dhe kreditorët e falimentimit në rast se, për faj të tyre, shkelin ose nuk përmbushin detyrat që u ngarkon ky ligj.

2. Në rastin e pikës 1 të këtij neni, janë të zbatueshme rregullat e parashkrimit të parashikuara në nenin 49 të këtij ligji.

 

 

Neni 59

Vendimet e komitetit të kreditorëve

Vendimet e komitetit të kreditorëve janë të vlefshme kur në vendimmarrje ka marrë pjesë shumica e anëtarëve të tij dhe vendimi është marrë me shumicën e votave të anëtarëve pjesëmarrës.

 

 

Neni 60

Shpërblimi i anëtarëve të komitetit të kreditorëve

Anëtarët e komitetit të kreditorëve kanë të drejtën të shpërblehen për punën dhe të rimbursohen për shpenzimet e arsyetuara. Në caktimin e shpërblimit merren parasysh koha dhe vëllimi i punës së anëtarit, si dhe zbatohen kërkesat e neneve 51 dhe 52 të këtij ligji.

 

 

Neni 61

Thirrja e mbledhjes së kreditorëve

1. Mbledhja e kreditorëve thirret nga seksioni tregtar i gjykatës së rrethit. Të drejtën e pjesëmarrjes në mbledhje e kanë të gjithë kreditorët e siguruar, të gjithë kreditorët e falimentimit, administratori i falimentimit dhe debitori.

2. Koha, vendi dhe rendi i ditës i mbledhjes së kreditorëve duhet të shpallen publikisht. Mbledhja e kreditorëve mund të mos shpallet publikisht në qoftë se seksioni tregtar i gjykatës së rrethit vendos shtyrjen e saj.

 

 

Neni 62

Kërkesa për thirrjen e mbledhjes së kreditorëve

1. Mbledhja e kreditorëve thirret kur kërkohet nga:

a) administratori i falimentimit;

b) komiteti i kreditorëve;

c) kreditorët e falimentimit, pretendimet e të cilëve, të marra së bashku, sipas vlerësimit të seksionit tregtar të gjykatës së rrethit, përbëjnë të paktën një të pestën e shumës së pretendimeve të të gjithë kreditorëve të falimentimit.

2. Nga marrja e kërkesës deri në datën e mbledhjes së kreditorëve nuk duhet të kalojnë më shumë se 15 ditë.

3. Nëse seksioni tregtar i gjykatës së rrethit nuk pranon thirrjen e mbledhjes së kreditorëve, pala kërkuese ka të drejtën e ankimit të veçantë, sipas Kodit të Procedurës Civile.

 

 

Neni 63

Vendimet e mbledhjes së kreditorëve

1. Mbledhja e kreditorëve drejtohet nga seksioni tregtar i gjykatës së rrethit.

2. Vendimet e mbledhjes së kreditorëve janë të vlefshme nëse shuma e pretendimeve të kreditorëve në favor të vendimit është më e madhe se gjysma e shumës së përgjithshme të pretendimeve të kreditorëve me të drejtë vote. Për kreditorët e siguruar me të drejtë ripagimi të veçantë, kundrejt të cilëve debitori nuk është drejtpërdrejt përgjegjës, pretendimi zëvendësohet me vlerën e kësaj të drejte.

 

 

Neni 64

Përcaktimi i të drejtës së votës

1. E drejta e votës përcaktohet në bazë të pretendimeve të paraqitura nga kreditori dhe që nuk janë kundërshtuar nga administratori i falimentimit ose nga ndonjë kreditor me të drejtë vote. Kreditorët e radhëve më të ulëta të preferimit nuk kanë të drejtë vote.

2. Kreditorët, pretendimet e të cilëve janë kundërshtuar, kanë të drejtë vote, me kusht që administratori dhe kreditorët pjesëmarrës, me të drejtë vote, të kenë rënë dakord për ta lejuar këtë të drejtë vote gjatë mbledhjes së kreditorëve. Në rast mosmarrëveshjeje të palëve, vendos seksioni tregtar i gjykatës së rrethit. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit mund të ndryshojë vendimin e tij, me kërkesë të administratorit ose të një kreditori, pjesëmarrës në mbledhjen e kreditorëve.

3. Pika 2 e këtij neni zbatohet sipas rastit për:

a) kreditorët me pretendim të kushtëzuar nga një kusht i mëparshëm;

b) kreditorët e siguruar (me të drejtë ripagimi të veçantë).

 

 

 

Neni 65

Prishja e vendimit të marrë nga mbledhja e kreditorëve

1. Nëse një vendim i marrë nga mbledhja e kreditorëve vjen në kundërshtim me interesin e përbashkët të kreditorëve të falimentimit, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit duhet të prishë vendimin, me kërkesë të një kreditori të siguruar falimentimi (me të drejtë ripagimi të veçantë), të një kreditori falimentimi ose të administratorit të falimentimit, në rast se kërkesa paraqitet në mbledhjen e kreditorëve. Këtë të drejtë nuk e gëzojnë kreditorët e radhëve më të ulëta të preferimit.

2. Vendimi i seksionit tregtar të gjykatës së rrethit për prishjen e vendimit të mbledhjes së kreditorëve duhet të shpallet publikisht.

3. Kundër vendimit të seksionit tregtar të gjykatës së rrethit për prishjen e vendimit të mbledhjes së kreditorëve, çdo kreditor i siguruar (me të drejtë ripagimi të veçantë) dhe çdo kreditor falimentimi, që nuk bën pjesë në radhët më të ulëta të preferimit, kanë të drejtën e ankimit të veçantë. Këtë të drejtë e ka edhe pala kërkuese, në rastin kur seksioni tregtar i gjykatës së rrethit ka vendosur rrëzimin e kërkesës për prishjen e vendimit të mbledhjes së kreditorëve.

 

 

Neni 66

Vënia në dijeni e mbledhjes së kreditorëve

1. Mbledhja e kreditorëve mund t’i kërkojë administratorit të falimentimit dhënien e njoftimeve të veçanta dhe një raport për ecurinë e procedurës së falimentimit dhe për administrimin e masës së falimentimit.

2. Nëse nuk është caktuar një komitet kreditorësh, mbledhja e kreditorëve mund të marrë vendime për ushtrimin e kontrolleve për veprimet monetare dhe gjendjen e të hollave të disponueshme.

 

 

PJESA E TRETË

PASOJAT E HAPJES SË PROCEDURËS SË FALIMENTIMIT

 

 

KREU I

PASOJA TË PËRGJITHSHME

 

 

Neni 67

Kalimi i së drejtës së administrimit dhe disponimit

Me hapjen e procedurës së falimentimit, e drejta e debitorit për të administruar dhe disponuar pasurinë, që bën pjesë në masën e falimentimit, i kalon administratorit të falimentimit.

 

Neni 68

Disponimi nga debitori

1. Nëse pas hapjes së procedurës së falimentimit debitori tjetërson sende nga masa e falimentimit, këto veprime janë të pavlefshme. Vlera e përfituar nga tjetërsimi i kthehet palës tjetër, duke u nxjerrë nga masa e falimentimit, në rast se kjo masë është shtuar nga begatimi pa shkak.

2. Nëse debitori ka kryer veprimin në ditën e hapjes së procedurës së falimentimit, transferimi prezumohet të jetë kryer pas hapjes së procedurës së falimentimit.

 

 

Neni 69

Veprimet në favor të debitorit

1. Në rast se pas hapjes së procedurës së falimentimit është shlyer një detyrim në favor të debitorit, ndonëse ky detyrim duhej të shlyhej në favor të masës së falimentimit, pala vepruese shkarkohet nga detyrimi, nëse nuk ka qenë në dijeni të hapjes së procedurës së falimentimit në kohën e kryerjes së veprimit.

2. Nëse pala vepruese e ka shlyer detyrimin para shpalljes së vendimit për hapjen e procedurës, pala vepruese prezumohet se nuk ka pasur dijeni për këtë procedurë.

 

 

Neni 70

Likuidimi i një shoqërie të thjeshtë ose ortakërie

1. Në rast se ndërmjet debitorit dhe të tretëve është krijuar një ortakëri ose një shoqëri e thjeshtë, likuidimi i pjesës së debitorit kryhet në përputhje me dispozita të parashikuara jashtë procedurës së falimentimit.

2. Marrëveshja që mohon të drejtën e likuidimit të një ortakërie, përgjithmonë ose për një kohë të caktuar, është e pavlefshme për procedurën e falimentimit. Ky rregull zbatohet për klauzolën me të njëjtën përmbajtje në testamentin e personit që ka vdekur.

 

 

Neni 71

Pezullimi i padive të ngritura

1. Me hapjen e procedurës së falimentimit pezullohen të gjitha paditë civile ku debitori është palë.

2. Pezullimi i parashikuar në pikën 1 të këtij neni nuk zbatohet për paditë civile të ngritura, sipas ligjit, ku palë janë kreditorët e siguruar, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë ligj.

 

 

Neni 72

Vazhdimi i padive të ngritura, ku debitori është paditës

1. Paditë e lidhura me pasuritë e masës së falimentimit, ku debitori është paditës, rifillojnë në favor të masës së falimentimit, me kërkesë të administratorit të falimentimit.

2. Nëse administratori i falimentimit nuk e pranon këtë kërkesë, debitori dhe i padituri mund të vazhdojnë veprimet e tyre për padinë e ngritur.

 

 

Neni 73

Vazhdimi i padive të ngritura, ku debitori është i paditur

1. Paditë e ngritura kundër debitorit rifillojnë me kërkesë të administratorit të falimentimit ose të paditësit nëse ato kanë lidhje me:

a) veçimin e një sendi nga masa e falimentimit;

b) ripagimin e veçantë;

c) detyrimin ndaj masës së falimentimit.

2. Nëse administratori i falimentimit i njeh këto padi menjëherë, paditësi mund të kërkojë rimbursim të shpenzimeve për ngritjen e padive vetëm në cilësinë e kreditorit të falimentimit.

 

 

Neni 74

Ekzekutimi para hapjes së procedurës së falimentimit

1. Çdo urdhër ekzekutimi i detyrueshëm mbi pasurinë e debitorit është i pavlefshëm derisa plani i zyrës së përmbarimit për ndarjen e të ardhurave të marrë formë përfundimtare.

2. Pasuria e debitorit që konfiskohet nga përmbaruesi gjyqësor dhe shumat e fituara nga shitja e pasurive bëhen pjesë e masës së falimentimit dhe përmbaruesi gjyqësor duhet t’ia dorëzojë administratorit të falimentimit.

 

 

Neni 75

Ndalimi i ekzekutimit

1. Gjatë procedurës së falimentimit, kreditorë falimentimi të veçantë nuk mund të ekzekutojnë pasuritë e masës së falimentimit ose pasuri të tjera të debitorit.

2. Kreditorët që nuk gëzojnë statusin e kreditorëve të falimentimit nuk mund të kërkojnë ekzekutimin e detyrimit gjatë procedurës së falimentimit as për pretendime të ardhshme, për pagesa që rrjedhin nga një kontratë shërbimi.

3. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit vendos për dëmshpërblimet e mundshme, gjatë ekzekutimeve të përmendura në pikat 1 dhe 2 të këtij neni.

 

Neni 76

Ndalimi i ekzekutimit të detyrimeve të masës së falimentimit

1. Detyrimet e masës së falimentimit nuk mund të ekzekutohen për një periudhë 6-mujore nga data e hapjes së procedurës së falimentimit.

2. Bëjnë përjashtim nga parashikimet e pikës 1 të këtij neni detyrimet e mëposhtme:

a) detyrimet që rrjedhin nga një kontratë, përmbushjen e së cilës e ka vendosur administratori;

b) detyrime që rrjedhin nga një kontratë me zbatim periodik për periudhën pas ditës së parë kur administratori i falimentimit mund ta kishte prishur këtë kontratë;

c) detyrime që rrjedhin nga një kontratë me zbatim periodik nëse administratorit të falimentimit i paguhet vlera në favor të masës së falimentimit;

ç) detyrime që rrjedhin nga çdo veprim tjetër i administratorit.

 

 

Neni 77

Dëmi i përgjithshëm

1. Administratori i falimentimit është i vetmi person, i cili, gjatë procedurës së falimentimit, mund të pretendojë të drejtën për dëmshpërblim të kreditorëve të falimentimit për dëme që ata kanë pësuar bashkërisht, para ose pas hapjes së procedurave të falimentimit, për shkak të zvogëlimit të pasurive të masës së falimentimit.

2. Nëse padia e ngritur sipas pikës 1 të këtij neni drejtohet kundër administratorit të falimentimit, pretendimi ngrihet vetëm nga administratori tjetër i falimentimit, i emëruar pas tij.

 

 

Neni 78

Përgjegjësia e pakufizuar e ortakëve

Nëse procedura e falimentimit është hapur për pasuritë e një shoqërie të thjeshtë ose ortakërie, administratori i falimentimit mund të kërkojë përmbushjen e detyrimeve të shoqërisë nga përgjegjësia e pakufizuar e një ortaku për detyrimet e shoqërisë gjatë procedurës së falimentimit.

 

Neni 79

Mbajtja e së drejtës për kompensim të ndërsjellë të pretendimeve

Në rast se, sipas ligjit ose një marrëveshjeje, në kohën e fillimit të procedurës së falimentimit një kreditor falimentimi ka të drejtën e kompensimit të ndërsjellë të pretendimeve në datën e hapjes së procedurës së falimentimit, kjo e drejtë nuk cenohet nga procedura e falimentimit.

 

 

 

Neni 80

Ndalimi i kompensimit të ndërsjellë

1. Kompensim i ndërsjellë nuk kryhet në rastet kur:

a) detyrimet e një kreditori falimentimi ndaj masës së falimentimit kanë lindur vetëm pas hapjes së procedurës së falimentimit;

b) një kreditor falimentimi e ka fituar të drejtën e kompensimit të ndërsjellë nga një kreditor tjetër vetëm pas hapjes së procedurës së falimentimit;

c) një kreditor falimentimi e ka fituar të drejtën e kompensimit të ndërsjellë të pretendimit nëpërmjet një veprimi që duhet shmangur;

ç) një kreditor, pretendimi i të cilit duhet të përmbushet nga pasuria e pangarkuar debitorit, ka një detyrim ndaj masës së falimentimit.

 

 

Neni 81

Detyrimi i debitorit për të paraqitur të dhëna dhe për të bashkëpunuar

(Zwvendwsuar fjala “debitor” me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

1. Drejtorët, zyrtarët, ortakët apo aksionarët e shoqërisë, ndaj së cilës është hapur procedura e falimentimit ka detyrë të njoftojë për të gjitha rrethanat që kanë të bëjnë me procedurën e falimentimit, seksionin tregtar të gjykatës së rrethit, administratorin e falimentimit, komitetin e kreditorëve dhe, nëse urdhërohet nga seksioni tregtar i gjykatës së rrethit, mbledhjen e kreditorëve.

2. Drejtorët, zyrtarët, ortakët apo aksionarët e shoqërisë, ndaj së cilës është hapur procedura e falimentimit duhet të ndihmojë administratorin e falimentimit për kryerjen e detyrës.

3. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit mund të urdhërojë që drejtorët, zyrtarët, ortakët apo aksionarët e shoqërisë, ndaj së cilës është hapur procedura e falimentimit të jetë i gatshëm, në çdo kohë, për të përmbushur detyrimet e tij për të dhënë të dhëna dhe për të bashkëpunuar. Debitorit i ndalohet të kryejë çfarëdo lloj veprimi, që pengon përmbushjen e këtyre detyrave.

 

 

Neni 82

Realizimi i detyrave të debitorit

(Zwvendwsuar fjala “debitor” me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008)

1. Nëse është e nevojshme të paraqite deklarata të vërtetuara, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit urdhëron debitorin të paraqesë një deklaratë me shkrim, e cila vërteton se drejtorët, zyrtarët, ortakët apo aksionarët e shoqërisë, ndaj së cilës është hapur procedura e falimentimit ka paraqitur të dhëna të vërteta, të sakta dhe të plota për faktet e kërkuara.

2. Gjykata mund t’i kërkojë drejtorit, zyrtarit, ortakut apo aksionarit e shoqërisë, ndaj së cilës është hapur procedura e falimentimit të paraqitet me detyrim, si dhe të mos largohet nga vendbanimi ose selia, pas marrjes së tij në pyetje, në rastet kur:

a) drejtorët, zyrtarët, ortakët apo aksionarët e shoqërisë, ndaj së cilës është hapur procedura e falimentimit nuk pranon të japë të dhëna ose deklarata të betuara a të bashkëpunojë me administratorin e falimentimit gjatë kryerjes së detyrës;

b) drejtorët, zyrtarët, ortakët apo aksionarët e shoqërisë, ndaj së cilës është hapur procedura e falimentimit përpiqet të shmangë detyrimin për të paraqitur të dhëna ose për të bashkëpunuar, veçanërisht kur merr masa për t’u larguar;

c) nëse thirrja e detyruar dhe ndalimi janë të nevojshme për të shmangur veprime të drejtorit, zyrtarit, ortakut apo aksionarit e shoqërisë, ndaj së cilës është hapur procedura e falimentimit që pengojnë zbatimin e detyrimit të tij për të paraqitur  të dhëna dhe për të bashkëpunuar dhe, në mënyrë të veçantë, për të siguruar masën e falimentimit.

3. Masa e detyrimit për qëndrim hiqet kryesisht pasi të vërehet se nuk ka më kushte, në bazë të të cilave ishte vendosur kjo masë. Kundër vendimit për detyrimin e qëndrimit, si dhe kundër urdhrit që rrëzon kërkesën për heqjen e kësaj mase bëhet ankim i veçantë.

 

 

Neni 83

Kontrolli i postës së debitorit

1. Nëse është e nevojshme për të hetuar ose parandaluar veprimet e debitorit, që dëmtojnë kreditorët, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit, me kërkesë të administratorit të falimentimit ose, kryesisht, me vendim të arsyetuar, urdhëron që administratori të kontrollojë të gjithë ose një pjesë të korrespondencës së debitorit. Para shpalljes së këtij vendimi, seksioni tregtar i gjykatës së rrethit kërkon dhe dëgjon debitorin, me përjashtim të rastit kur, për shkak të rrethanave të veçanta, një gjë e tillë rrezikon qëllimin e urdhërimit. Nëse debitori nuk dëgjohet paraprakisht, vendimi i seksionit tregtar të gjykatës së rrethit duhet të shpjegojë arsyet për mospërmbushjen e këtij veprimi dhe seanca e dëgjimit të debitorit duhet të mbahet pa vonesë.

2. Administratori mund të hapë korrespondencën e debitorit. Korrespondenca, që nuk ka të bëjë me masën e falimentimit, i dorëzohet menjëherë debitorit. Debitori mund të inspektojë dërgesat e tjera postare.

3. Debitori mund të bëjë ankim të veçantë kundër vendimit për kontroll të korrespondencës së vet. Seksioni tregtar i gjykatës së rrethit pezullon zbatimin e vendimit për kontrollin e korrespondencës së debitorit pasi dëgjon më parë administratorin e falimentimit, në rast se nuk ekziston më shkaku për ushtrimin e këtij kontrolli.

 

 

Neni 84

Pagesat për jetesën nga masa e falimentimit

1. Mbledhja e kreditorëve vendos nëse debitori dhe familja e tij duhet të marrin nga masa e falimentimit një shumë për jetesë dhe në çfarë mase.

2. Derisa mbledhja e kreditorëve të marrë vendim, administratori i falimentimit, me pëlqimin e komitetit të kreditorëve, mund t’i lejojë debitorit mjetet e nevojshme të jetesës, duke përmbushur nevojat e tij, të fëmijëve të mitur në ngarkim dhe të bashkëshortit.

 

Neni 85

Anëtarët e organit përfaqësues të debitorit. Punonjësit

(Zwvendwsuar fjala “debitor” me ligjin nr. 9919, datë 19.5.2008

1. Kur drejtorët, zyrtarët, ortakët apo aksionarët e shoqërisë, ndaj së cilës është hapur procedura e falimentimit nuk është person fizik, janë të zbatueshme parashikimet e neneve 81, 82 dhe 83 të këtij ligji, sipas rastit, për anëtarët e organit që përfaqëson ose mbikëqyr drejtorët, zyrtarët, ortakët apo aksionarët e shoqërisë, ndaj së cilës është hapur procedura e falimentimit, si dhe për ortakët e përgjithshëm, me të drejtë përfaqësimi.

2. Nenet 81 pika 1 dhe 82 të këtij ligji janë të zbatueshme, sipas rastit, për persona që kanë jo më pak se dy vjet që janë larguar nga detyra e përmendur në pikën 1 të këtij neni, para se njëri nga këta persona të kërkonte hapjen e procedurës së falimentimit.

3. Neni 84 i këtij ligji është i zbatueshëm, sipas rastit, për ortakët e shoqërisë së thjeshtë të drejtorit, zyrtarit, ortakit apo aksionarët e shoqërisë, ndaj së cilës është hapur procedura e falimentimit dhe për personat me të drejtë përfaqësimi të drejtorit, zyrtarit, ortakut apo aksionarët e shoqërisë, ndaj së cilës është hapur procedura e falimentimit.

4. Pika 1 e nenit 84 të këtij ligji është e zbatueshme, sipas rastit, për punonjësit e drejtorët, zyrtarët, ortakët apo aksionarët e shoqërisë, ndaj së cilës është hapur procedura e falimentimit, dhe për punonjësit e mëparshëm të tij, me kusht që ata të kenë më shumë se dy vjet të larguar nga data e paraqitjes së kërkesës për hapjen e procedurës së falimentimit.

 

 

KREU II

PËRMBUSHJA E VEPRIMEVE LIGJORE

 

 

Neni 86

E drejta e zgjedhjes

1. Kur një kontratë, në kohën e fillimit të procedurës së falimentimit, nuk është zbatuar plotësisht, si nga debitori, ashtu edhe nga pala tjetër, detyrimet e papërmbushura vlerësohen të pazbatueshme. Megjithatë, administratori i falimentimit mund ta zbatojë këtë kontratë në vend të debitorit dhe të pretendojë nga pala tjetër pagesën e vlerës ose përmbushjen e detyrimit.

2. Në qoftë se administratori nuk pranon zbatimin e kësaj kontrate, pala tjetër ka të drejtë të ngrejë pretendim për moszbatim kontrate vetëm si kreditor falimentimi. Nëse pala tjetër i kërkon administratorit të ushtrojë të drejtën e zbatimit të kontratës, administratori duhet të deklarojë, pa vonesë, nëse do të kërkojë zbatimin e kontratës. Nëse administratori nuk bën një deklarim të tillë, ai humbet të drejtën për të kërkuar zbatimin e detyrimit ose përmbushjen e veprimit, sipas kontratës.

3. Pikat 1 dhe 2 të këtij neni nuk zbatohen për dispozita dhe kontrata të veçanta, të parashikuara në nenet në vijim të këtij kreu.

 

Neni 87

Veprimet me data fikse. Titujt financiarë

1. Në qoftë se është rënë dakord që dorëzimi i mallrave të kryhet në një datë të caktuar ose brenda një periudhe kohe të caktuar dhe në rast se kjo datë ose periudhë kohore përfundon pasi është hapur procedura e falimentimit, nuk mund të kërkohet zbatimi i marrëveshjes, por mund të ngrihet vetëm pretendimi për moszbatim të detyrimit. Pala tjetër mund ta ngrejë këtë pretendim vetëm në cilësinë e kreditorit të falimentimit.

2. Pretendimi për moszbatim kontrate mbulon ndryshimin ndërmjet çmimit për të cilin është rënë dakord dhe çmimit të tregut ose bursës në ditën e dytë të punës pas hapjes së procedurës së falimentimit, në vendin e zbatimit të detyrimit.

3. Nëse është rënë dakord që zbatimi i një veprimi të natyrës financiare me çmim tregu ose burse të kryhet në një datë të caktuar ose brenda një periudhe të caktuar, dhe në rast se kjo datë ose ky afat kohor përfundon pas hapjes së procedurës së falimentimit zbatohen, sipas rastit, pikat 1 dhe 2 të këtij neni. Quhen veprime me natyrë financiare veçanërisht:

a) furnizimi me metale të çmuara;

b) dorëzimi i letrave me vlerë ose i të drejtave të ngjashme, me kusht që të mos jetë si qëllim pjesëmarrja në një shoqëri ose veprimtari për vendosjen e një lidhjeje të vazhdueshme;

c) pagesat në lloj, shuma e të cilave caktohet drejtpërdrejt ose tërthorazi në monedhë të huaj ose njësi matëse sipas kursit të këmbimit të një monedhe të huaj ose të një njësie matëse, në bazë të shkallës së interesit mbizotërues për pretendimet ose në bazë të çmimit të mallrave a të shërbimeve;

ç) të drejta të tjera për furnizime ose zbatime kontrate në lloj në kuptimin e pikës 1 deri në pikën 4 të këtij neni.

4. Nëse veprimet e zbatueshme të natyrës financiare janë përmbledhur në një kontratë kuadër dhe është arritur marrëveshje, që në rast moszbatimi, kontrata mund të prishet në mënyrë të njëjtë, tërësia e veprimeve vlerësohet si një kontratë e përbashkët, në kuptim të neneve 86 dhe 87 të këtij ligji.

 

 

Neni 88

Kontrata periodike

1. Nëse shërbimet kontraktore që përbëjnë detyrime ndaj palëve janë periodike, dhe nëse pala tjetër ka përmbushur një pjesë të shërbimeve në kohën kur është hapur procedura e falimentimit, kjo palë quhet kreditor falimentimi për shumën e pretendimit të saj, për vlerën që i përgjigjet pjesës së shërbimeve të kryera, edhe sikur administratori i falimentimit të pretendojë kryerjen e shërbimeve ende të papërmbushura.

2. Pala tjetër nuk mund të kërkojë kthimin e pjesës së shërbimeve që i ka kaluar pasurisë së debitorit para hapjes së procedurës së falimentimit, duke nxjerrë si shkak pretendimin për mospagim të detyrimit përkatës.

 

 

Neni 89

Rezerva e pronësisë

1. Dispozitat e mëposhtme zbatohen për një kontratë shitjeje, me rezervë pronësie, të kryer sipas Kodit Civil.

2. Nëse para hapjes së procedurës së falimentimit debitori ka shitur një send të luajtshëm me rezervë pronësie, duke ia kaluar blerësit zotërimin e sendit, blerësi mund të pretendojë zbatimin e kontratës së shitjes. Kjo dispozitë zbatohet edhe sikur debitori të ketë marrë përsipër detyrime shtesë për blerjen dhe të mos i ketë përmbushur tërësisht ato.

3. Nëse para hapjes së procedurës së falimentimit debitori ka blerë një send të luajtshëm, ku shitësi ushtron të drejtën e rezervës së pronësisë, ndërkohë që shitësi ose administratori i falimentimit i ka kaluar zotërimin debitorit, administratori i falimentimit, të cilit shitësi i ka kërkuar të ushtrojë të drejtën e zgjedhjes, të zbatimit ose moszbatimit, nuk është i detyruar të paraqesë deklarate, sipas pikës 2 të nenit 86, përpara ditës së mbledhjes së raportimit të kreditorëve. Kjo dispozitë nuk zbatohet kur gjatë periudhës para mbledhjes së raportimit pritet një pakësim i ndjeshëm i vlerës së sendit dhe kreditori ia ka vënë në dukje këtë rrethanë administratorit të falimentimit.

 

 

Neni 90

Vazhdimësia e kontratave

1. Kontratat e lidhura ndërmjet debitorit, si qiradhënës ose qiramarrës, për qiranë e objekteve të paluajtshme ose pjesëve të tyre dhe për shërbime që duhen kryer lidhur me to vazhdojnë të ekzistojnë në favor të masës së falimentimit.

2. Pretendimet e ngritura para hapjes së procedurës së falimentimit mund të ngrihen nga pala tjetër vetëm në cilësinë e kreditorit të falimentimit.

 

 

Neni 91

Debitori si qiramarrës

1. Administratori i falimentimit mund të zgjidhë një kontratë qiraje për objekte të paluajtshme ose kontrate qiraje për pjesë të tyre ku debitori është qiramarrës, duke njoftuar, brenda afatit ligjor, palën tjetër, pavarësisht nga periudha e njoftimit për të cilën është rënë dakord në marrëveshjen e palëve.

2. Nëse administratori zgjidh kontratën sipas pikës 1 të këtij neni, pala tjetër mund të pretendojë dëmshpërblim si kreditor falimentimi, për shkak të zgjidhjes së parakohshme e të kontratës.

3. Nëse debitori, në kohën e hapjes së procedurës së falimentimit, nuk kishte fituar ende zotërimin e sendit të paluajtshëm, administratori dhe pala tjetër mund të tërhiqen nga kontrata. Kur tërhiqet administratori, pala tjetër mund të kërkojë dëmshpërblim për zgjidhje të parakohshme të kontratës, si kreditor falimentimi. Me kërkesë të palës, secila prej palëve duhet të deklarojë, brenda 15 ditësh, nëse ka synim të tërhiqet nga kontrata. Nëse njëra prej palëve nuk bën një deklaratë të tillë, ajo humbet të drejtën e tërheqjes nga kontrata.

 

 

 

Neni 92

Debitori në rolin e qiradhënësit

1. Në qoftë se para hapjes së procedurës së falimentimit debitori, si qiradhënës i një sendi të paluajtshëm, ia ka kaluar një pale të tretë të drejtën e ngritjes së pretendimit për pagesën e qirasë, ky kalim mbetet i vlefshëm vetëm për pagesën e qirasë së muajit në të cilin është hapur procedura e falimentimit. Në qoftë se procedura është hapur pas ditës së pesëmbëdhjetë të muajit, e drejta e pagesës mbetet e vlefshme edhe për muajin e ardhshëm.

2. Tërheqja e pagesës së qirasë quhet kalim në kuptim të pikës 1 të këtij neni. Kalimi i kryer me rrugë ekzekutimi është i barazvlershëm me kalim sipas kontratës.

3. Kundër pretendimit të pagesës së qirasë që mbulon periudhën e përmendur në pikën 1, qiramarrësi mund të bëjë dëmshpërblim të ndërsjellë për çdo pretendim kundrejt debitorit.

4. Në rastin e pikës 3 të këtij neni mbeten të zbatueshme parashikimet e nenit 79 të këtij ligji.

 

 

Neni 93

Shitja e pasurive të debitorit të dhëna me qira

Nëse administratori i falimentimit shet sende të paluajtshme, që debitori i ka dhënë me qira dhe nëse blerësi zëvendëson debitorin, si palë në marrëdhënien e qirasë blerësi mund të zgjidhë marrëdhënien e qirasë brenda afatit ligjor. Njoftimi mund të jepet vetëm për ditën e parë të periudhës ligjore të njoftimit.

 

 

Neni 94

Moszgjidhja e kontratës së qirasë

Kontratat e qirasë të lidhura mes debitorit si qiramarrës dhe një pale tjetër, nuk mund të zgjidhen nga kjo e dyta pasi të jetë kërkuar hapja e procedurës së falimentimit:

a) për mospagesë të qirasë para hapjes së procedurës së falimentimit;

b)për shkak të keqësimit të gjendjes pasurore të debitorit.

 

 

Neni 95

Zgjidhja e kontratës së shërbimit

1. Administratori i falimentimit dhe pala tjetër mund të zgjidhin një kontratë, ku shërbimet kryhen në favor të debitorit, duke dhënë njoftimin brenda afatit ligjor, pavarësisht nga një kohëzgjatje tjetër ose përjashtim me marrëveshje i së drejtës për zgjidhje kontrate, sipas rregullit të përgjithshëm, për të cilën është rënë dakord ndërmjet palëve.

2. Në rast se administratori i falimentimit zgjidh kontratën, pala tjetër mund të kërkojë dëmshpërblim, për shkak të zgjidhjes së parakohshme të kontratës, si kreditor falimentimi.

 

Neni 96

Pagesa nga kontrata e shërbimit

1. Në rast se para fillimit të procedurës së falimentimit debitori ka transferuar ose ka hequr dorë nga pretendimi për pagesa në favor të tij, në bazë të një kontrate shërbimi ose në rast se këto pagesa të ardhshme i kanë kaluar me rrugë ekzekutimi, ky veprim është i vlefshëm vetëm për pagesat, që debitori duhej të përfitonte për muajin e hapjes së procedurës.

2. Në rast se procedura e falimentimit është hapur pas ditës së pesëmbëdhjetë të muajit, veprimi i mësipërm mbulon edhe muajin pasardhës.

 

 

Neni 97

Mbarimi i mandatit

1. Mandati i caktuar nga debitori dhe që i referohet masës së falimentimit mbaron me hapjen e procedurës së falimentimit.

2. Nëse mbarimi i këtij mandati mund të shkaktojë dëme, i ngarkuari me mandat vazhdon të kryejë veprimet e caktuara, derisa administratori i falimentimit të ketë mundësinë të kujdeset vetë për këto veprime. Mandati quhet se vazhdon për këtë qëllim. I ngarkuari me mandat mund të pretendojë rimbursim të shpenzimeve të kryera për vazhdimin e punës, si kreditor i masës së falimentimit.

3. Nëse i ngarkuari me mandat nuk ka dijeni për hapjen e procedurës, jo për faj të tij, prezumohet se mandati vazhdon në favor të tij.

 

Neni 98

Shuarja e mandatit

1. Çdo mandat i dhënë nga debitori për masën e falimentimit shuhet me hapjen e procedurës së falimentimit.

2. Për sa kohë që një mandat ose kontratë administrimi vazhdon, sipas pikës 2 të nenit 97 të këtij ligji, fuqia e lidhur me të vlerësohet se vazhdon në të njëjtën mënyrë.

3. Për sa kohë personi i autorizuar nuk ka dijeni për hapjen e procedurës, jo për faj të tij, ai nuk është përgjegjës, sipas nenit 78 të Kodit Civil.

 

 

Neni 99

Pavlefshmëria e marrëveshjeve që bien ndesh me dispozitat e mësipërme

 

Është e pavlefshme çdo marrëveshje që kundërshton ose kufizon zbatimin e neneve nga 86 deri  në 98 të këtij ligji.

 

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim