LIGJ Nr. 9355, datë 10.3.2005

PËR NDIHMËN DHE SHËRBIMET SHOQËRORE

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

 

Neni 1

Ky ligj ka për qëllim:
1. Të përcaktojë ndihmën dhe shërbimet shoqërore për individët dhe grupet në nevojë, të
cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive dhe të mundësive personale dhe ruajtjen e integritetit për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore.
2. Të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët dhe familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin e jetesës së tyre.

 

Neni 2

Ky ligj rregullon marrëdhëniet e financimit e të ofrimit të ndihmës shoqërore dhe shërbimeve në Shqipëri

 

Neni 3

Parimet bazë, mbi të cilat funksionon skema e ndihmës dhe e shërbimeve shoqërore, janë:
a) respekti dhe garantimi i vlerave dhe i personalitetit të individit;
b) universaliteti;
c) barazia e mundësive;
ç) e drejta për të përfituar;
d) partneriteti;
dh) transparenca dhe paanshmëria;
e) decentralizimi;
ë) pavarësia, integrimi shoqëror dhe pjesëmarrja në jetën e komunitetit;
f) mosdiskriminimi;
g) karakteri subvencionues;

 

Neni 4

(Hequr fjalë tek pika 13 me ligjin nr. 9602, datë 28.7.2006)

(Shtuar pika 23 me ligjin nr. 10253, datë 11.3.2010)

(Ndryshuar fjalë dhe shtuar pikat 1/1 dhe 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dhe 31 me ligjin nr. 10399, datë 17.3.2011)

Në kuptim të këtij ligji:
1.  “Ndihmë ekonomike” është mbështetja, në para, që u jepet familjeve dhe individëve në nevojë, sipas përcaktimeve të bëra në këtë ligj.

1/1. “Përfitime në natyrë” është mbështetja në mallra ushqimore dhe të përdorimit të përditshëm e në veshmbathje, që u jepen familjeve dhe individëve në nevojë, sipas përcaktimeve të bëra në këtë ligj.
2. “Pagesë për personat me aftësi të kufizuar” është pagesa mujore, në lekë, që u jepet
personave me aftësi të kufizuar, sipas përcaktimit të këtij ligji.
3. “Person me aftësi të kufizuar” është individi, të cilit i është kufizuar aftësia, si pasojë e dëmtimit fizik, shqisor, të intelektit, psikiko-mendor, të lindura apo të fituara gjatë jetës nga aksidente, sëmundje të përkohshme ose të përhershme, të cilat nuk vijnë nga shkaqe që lidhen me punësimin.
4. “Invalid pune” është individi që është deklaruar i tillë me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, që përfiton nga ligji nr. 7889, datë 14. 12. 1994 “Për statusin e invalidëve”, i ndryshuar.
5. “Shërbime shoqërore” është tërësia e shërbimeve që u ofrohet individëve dhe grupeve në nevojë, të cilët nuk janë në gjendje të përballojnë, me burimet që kanë, nevojat e tyre jetësore për ruajtjen, zhvillimin dhe rehabilitimin e mundësive individuale, për të kapërcyer nevojat emergjente ose kronike.
6. “Njësi e pushtetit vendor” është bashkia ose komuna, ku subjektet përfituese, sipas këtij ligji, ushtrojnë të drejtën për të kërkuar kompensimin e të ardhurave materiale ose/dhe monetare, të cilat u mungojnë plotësisht ose pjesërisht, si dhe për shërbime shoqërore.
7. “Administrator shoqëror” është nëpunësi civil i organeve të pushtetit vendor, i cili administron dokumentacionin e aplikantëve për përfitimin e ndihmës ekonomike dhe pagesës së aftësisë së kufizuar dhe ofrimin e shërbimeve shoqërore për individët në nevojë.
8. “Familje” është një grup individësh, që lidhen në marrëdhënie bashkëshortore, si dhe marrëdhëniet prindër-fëmijë, marrëdhëniet ndërmjet anëtarëve të familjes dhe ato të kujdestarisë, që jetojnë në të njëjtën strehë.
9. “Familje kujdestare” është një familje alternative, sipas përkufizimit të dhënë në nenin
266 të ligjit nr. 9062, datë 8. 5. 2003 “Kodi i Familjes”.
10. “Kryetar i familjes” është personi, sipas kësaj renditjeje: babai, nëna, anëtari më i madh i familjes, në grup-moshën aktive 18-65 vjeç, anëtari më i ri i familjes, në grup-moshën mbi 65 vjeç, dhe kujdestari, kur të gjithë anëtarët e familjes janë nën moshën 18 vjeç.
11. “Familje në nevojë” është familja, që nuk ka të ardhura materiale ose/dhe monetare apo i ka të pamjaftueshme, nga veprimtaria ekonomike, programe të tjera të mbrojtjes shoqërore dhe kapitali.
12. “Familje bujqësore” është familja, që ka në pronësi tokë të punueshme, pavarësisht nga
vendndodhja e familjes ose e tokës.
13. “Të ardhura të familjes” janë të ardhurat e të gjithë anëtarëve të familjes nga çdo lloj burimi, duke përfshirë dhe ata që përkohësisht jetojnë dhe punojnë jashtë shtetit. Nuk përfshihen në të ardhurat e familjes pagesat që marrin pjesëtarët e familjes me aftësi të kufizuar mendore ose fizike/të verbrit, paraplegjikët e tetraplegjikët, përfitimet e invalidëve sipas Statusit të Invalidit të Punës, si dhe pagesat për fëmijët e lindur si trinjakë a më shumë.
14. “Jetim” është fëmija pa prindër, deri në moshën 25 vjeç, sipas përcaktimit të bërë në
ligjin nr. 8153, datë 31.10.1996 “Për statusin e jetimit”.
15. “Shërbime shoqërore në komunitet” janë të gjitha llojet e shërbimeve shoqërore, publike
dhe jopublike, që kryhen në nivel vendor në territorin nën juridiksionin e bashkisë ose komunës.
16. “Person i moshuar” është personi, që ka arritur moshën e pensionit të pleqëri së, sipas
legjislacionit në fuqi.
17. “Vendbanim” është vendi ku familja ose personi, për shkak të punës apo të shërbimi t të
përhershëm, të ndodhjes së pasurisë ose të realizimit të interesave të vet, qëndron zakonisht ose të shumtën e kohës.
18. “Vendqëndrim” është vendi ku banohet për një kohë të caktuar për arsye pune, studimi, trajtimi mjekësor, pushimi, shërbimi të detyruar ushtarak apo vuajtjeje dënimi, si dhe raste të tjera të kësaj natyre.
19. “Burime jetese” janë të gjitha mjetet monetare ose të ardhurat në natyrë, të cilat bëjnë të
mundur jetesën.
20. “Veprimtari ekonomike” është çdo veprimtari, në formën e punësimit, të vetëpunësimit, të punës që kryhet pa pagesë pranë një anëtari të vetëpunësuar të familjes, si dhe çdo veprimtari tjetër e ngjashme, që sjell të ardhura për individët dhe familjet e tyre.
21. “Kapital” është çdo lloj prone ose pasurie që mund të sjellë të ardhura.
22. “Veprim i qëllimshëm” është çdo veprim që synon të shmangë punësimin e shpërblyer, kualifikimin për punësim dhe për mundësi punësimi, trajtimin mjekësor në rastet e përdoruesit të drogës ose të përdoruesit me tepri të alkoolit, mospërdorimin e kapitalit atje ku është mundësia për të siguruar mjetet e domosdoshme të jetesës, dhënies reale të të ardhurave, si dhe çdo veprim që nxit ndarjen e familjeve, që vërtetohet se kanë të njëjtën strehë, për përfitim nga ndihma ekonomike.

23. “Viktimë e trafikimit”, nënkuptonpersoninfizik, qëështëobjektitrafikimittëqenievenjerëzore, sipaspërkufizimittëshkronjës “e” tënenit 4 tëligjit nr.9642, datë 20.11.2006 “Përratifikimin e konventëssëKëshillittëEuropës “Përmasatkundërtrafikimittëqenievenjerëzore.

24. “Paraplegjik” është çdo person që vuan nga paraliza e dy anësive të poshtme.
25. “Tetraplegjik” është çdo person që vuan nga paraliza e katër anësive.
26. “Fëmijë” është fëmija, sipas përcaktimit të dhënë në ligjin nr. 10 347, datë 4.11.2010 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”.
27. “Person mbi moshë pune” është personi fizik që, në çastin e vlerësimit të kritereve për përfitimin e ndihmës ekonomike, është mbi moshën e përcaktuar për atë vit, për të drejtën e pensionit, sipas nenit 92 të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

28. “Individ në nevojë” është personi fizik që është: jetim, viktimë e trafikimit, viktimë e dhunës në marrëdhëniet familjare.
29. “Viktimë e dhunës në marrëdhëniet familjare” është çdo person, sipas përkufizimit të dhënë në pikën 4 të nenit 3 të ligjit nr. 9969, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar, për të cilin është lëshuar urdhër mbrojtjeje ose urdhër mbrojtjeje i menjëhershëm, me vendim të gjykatës.
30. “Punë dhe shërbime” janë punët apo shërbimet, që ofrohen nga organet e qeverisjes vendore në komunitet, apo punët dhe shërbimet, që ofrohen nga programe dhe projekte të organizuara nga institucione e struktura të qeverisjes qendrore.
31. “Kujdestar me pagesë” është personi i caktuar për t’u kujdesur për personin me aftësi të kufizuara, që ofron shërbim për të në veprimtarinë e përditshme, në shtëpi, në udhëtim, në punë, në shkollë dhe në veprimtaritë shoqërore.

 

KREU II
PËRFITUESIT E NDIHMËS DHE TË SHËRBIMIT SHOQËROR

 

Neni 5

(Shtuar pika 4 me ligjin nr. 10252, datë 11.3.2010)

(Ndryshuar me ligjin nr. 10399, datë 17.3.2011)

Përfituesit e ndihmës ekonomike janë:
1. Familjet në nevojë.
2. Jetimët, të cilët nuk janë në institucione.
3. Prindërit me më shumë se 2 fëmijë të lindur njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë.
4. Viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e përkujdesit shoqëror, deri në çastin e punësimit të tyre.
5. Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes.

 

Neni 6

Përfituesit e shërbimeve shoqërore janë fëmijët, të rinjtë deri në moshën 25 vjeç, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuar, gratë, vajzat në nevojë, si dhe të gjithë ata që janë në rrezik të bëjnë pjesë në grupet në nevojë.

 

Neni 7

(Shfuqizuar me ligjin nr. 9602, datë 28.7.2006)

Përfitues të pagesës për aftësinë e kufizuar janë:
1. Shfuqizuar.
2. Paraplegjikët dhe tetraplegjikët, të cilët deklarohen me vendim të Komisionit Mjekësor të
Caktimit të Aftësisë për Punë se janë bërë të tillë, pavarësisht nga shkaku dhe mosha.
3. Personat me aftësi të kufizuar, të cilët deklarohen të paaftë për punë me vendim të
Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë.
4. Personat, të cilët janë deklaruar invalidë pune me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, që përfitojnë pension invaliditeti dhe shtesë mujore mbi të, sipas Statusit të Invalidit të Punës.

 

Neni 8

Personat përfitues që përcaktohen në pikat 1, 2, 3 të nenit 7 të këtij ligji, të cilët me vendim të komisioneve mjekësore të posaçme përcaktohen se kanë nevojë për përkujdesje, përfitojnë edhe një kujdestar me pagesë.

 

Neni 9

Nga ky ligj nuk përfitojnë:
1. Shtetasit shqiptarë që banojnë jashtë vendit si emigrantë, me përjashtim të personave dhe të familjeve të tyre të caktuar me punë pranë përfaqësive tona diplomatike dhe organizmave
ndërkombëtarë.
2. Azilkërkuesit, të cilët nuk kanë marrë statusin e azilit.
3. Shtetasit shqiptarë, shtetasit e huaj ose personat pa shtetësi, të cilët kanë nevojë për ndihmë emergjente, si pasojë e fatkeqësive natyrore dhe e luftërave.

 

KREU III
LLOJET E PËRFITIM IT TË NDIHMËS EKONOMIKE DHE TË SHËRBIMEVE SHOQËRORE

 

Neni 10

(Ndryshuar me ligjin nr. 10399, datë 17.3.2011)

1. Ndihma ekonomike është një pagesë e kufizuar në kohë dhe e kushtëzuar, që jepet në formën e një shpërblimi mujor në lekë, për kategoritë e përcaktuara në nenin 5 të këtij ligji. Kriteret e përfitimit të ndihmës ekonomike vlerësohen sipas nevojave dhe mbajnë parasysh gjendjen e varfërisë, të cilat vlerësohen bashkërisht, duke dhënë pesha specifike të qarta, objektive dhe transparente, si pjesë e një formule të pikëzuar. Kriteret, detajet e formulës dhe procedurat për përcaktimin e përfitimit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
2. Familjet dhe individët në nevojë kanë të drejtë të marrin përfitime në natyrë, sipas kritereve dhe procedurave të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave.
3. Kushtëzimi i ndihmës ekonomike bëhet:
a) kur personi në moshë pune, anëtar i familjes në nevojë, nuk merr pjesë në punë apo shërbime;
b) në raste të tjera të parashikuara me vendim të Këshillit të Ministrave.
4. Fëmijët e familjes në nevojë, të cilët përfitojnë ndihmë ekonomike, si dhe jetimët që nuk janë në institucione që ndjekin arsimin e detyrueshëm, sipas ligjit nr. 7952, datë 21.6.1995 “Për arsimin parauniversitar”, të ndryshuar, marrin një pagesë shtesë, deri në mbarimin e arsimit të detyrueshëm, në masën e përcaktuar nga Këshilli i Ministrave.
5. Anëtarit të familjes në nevojë, që është person me aftësi të kufizuara, invalid pune, nuk i llogaritet masë ndihme ekonomike në strukturën e masës së ndihmës ekonomike për familjen.
6. Masa mujore e ndihmës ekonomike, sipas strukturës së familjes, procedurat dhe dokumentacioni, kohëzgjatja e kriteret që duhet të plotësojnë familjet dhe individët në nevojë për kushtëzimin e përfitimit të ndihmës ekonomike, si dhe mënyra e përllogaritjes së kohëzgjatjes së përfitimit të ndihmës ekonomike përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
7. Ministri përgjegjës për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore nxjerr udhëzim për mënyrën e përllogaritjes së masës së ndihmës ekonomike.

 

Neni 11

1. Pagesa për personat me aftësi të kufizuar jepet në formën e një kësti mujor, në lekë. Masa e pagesës për këta individë dhe për kujdestarët e tyre përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.
2. Përfituesit e përcaktuar në nenin 7 të këtij ligji, të klasifikuar me vendim të komisioneve mjekësore të aftësisë në grupet e dyta të paaftësisë, humbasin të drejtën e pagesës së aftësisë së kufizuar në çastin e punësimit të tyre.

 

Neni 12

Shërbimet shoqërore, sipas natyrës, ndahen në:
a) shërbime të përkujdesit shoqëror;
b) shërbime të përkujdesit shoqëror-mjekësor.

 

Neni 13

1. Shërbimet e përkujdesit shoqëror përfshijnë shërbimet që u ofrohen individëve, familjeve, grupeve në nevojë, komuniteteve, të përcaktuara në nenin 6 të këtij ligji, për plotësimin e nevojave të tyre jetësore.
2. Shërbimet e përkujdesit shoqëror-mjekësor ofrohen nga personeli i specializuar në qendra riintegruese dhe rehabilituese rezidenciale, në qendra ditore ose në familje, për individët, të cilët nuk janë në gjendje të jetojnë normalisht, për shkak të përkeqësimeve të përkohshme apo të përhershme fizike, psikike dhe mendore.

 

Neni 14

Shërbimet e përkujdesit shoqëror, sipas mënyrës së organizimit dhe të funksionimit, janë:
a) shërbime të përkujdesit rezidencial;
b) shërbime të përkujdesit komunitar .

 

Neni 15

(Shtuar pikat 3, 4 dhe 5 me ligjin nr. 10399, datë 17.3.2011)

1. Shërbimi në institucionet rezidenciale ofrohet për individë, për të cilët përkujdesa në shtëpi nuk është i mundur. Vendosja e tyre në qendrat e përkujdesit shoqëror bëhet me pëlqimin e personit, pas vlerësimit të gjendjes shoqërore, ekonomike dhe mjekësore të tij.
2. Shërbimet e përkujdesit komunitar ofrohen në qendra ditore, në shtëpitë e individëve ose në familjen kujdestare, sipas nevojave specifike të grupeve përfituese.

3. Procedura e evidentimit të familjes kujdestare organizohet dhe mbikëqyret nga strukturat e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore të organeve të qeverisjes vendore, të cilat ngrenë pranë tyre komisionet multidisiplinare për vlerësimin e rasteve. Organizimi dhe funksionimi i komisioneve multidisiplinare përcaktohen në rregulloren e miratuar nga organet e qeverisjes vendore, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 8652, datë 30.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, të ndryshuar.
4. Kriteret, dokumentacioni dhe procedura që do të ndiqet nga strukturat e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore të organeve të qeverisjes vendore, për evidentimin e familjeve kujdestare, si dhe masa e financimit për shpenzimet e fëmijës të vendosur në familje kujdestare përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
5. Ministri përgjegjës për çështjet e ndihmës dhe të shërbimeve shoqërore nxjerr udhëzim për procedurat dhe zbatimin e standardeve të shërbimeve.

 

Neni 16

Shërbimet e përkujdesit shoqëror, sipas mënyrës së financimit, klasifikohen në shërbime publike dhe në shërbime private.

 

Neni 17

(Shtuar fjali në paragrafin e dytë me ligjin nr. 10252, datë 11.3.2010)

1. Shërbimet e përkujdesit shoqëror publik përfshijnë shërbimet e përkujdesit shoqëror, që
ofrohen në institucionet rezidenciale, ditore ose në shtëpi, për grupet në nevojë.
Këto shërbime financohen nga buxheti qendror dhe nga buxhetet e pavarura të organeve të
qeverisjes vendore. Shërbimi Social shtetëror administron shërbime shoqërore për individët në nivel kombëtar.
Bashkitë ose komunat administroj në të gjitha shërbimet shoqërore për individë, që janë
banorë të atij qyteti apo komune.
Qarku administron shërbime kur ato ofrohen për individë, që u përkasin disa njësive
vendore në atë qark.
2. Shërbimet e përkujdesit shoqëror privat përfshijnë shërbimet e përkujdesit shoqëror, që
ofrohen në qendrat rezidenciale, në qendrat ditore ose në shtëpi, të financuara privatisht.

 

Neni 18

(Ndryshuar pika 1 me ligjin nr. 10137, datë 11.5.2009)

1. Veprimtaritë e përkujdesitshoqëror, të përcaktuara në këtë ligj, përfshihen në kategorinë  X.1 të shtojcës së ligjit për licencat. Licencimi I këtyre veprimtarive bëhet sipas ligjit për licencat.
2. Shërbimet e përkujdesit shoqëror publik, që financohen me fondet e buxhetit qendror apo vendor prokurohen nga organet e pushtetit vendor tek ofruesit privatë të tyre, sipas legjislacionit në fuqi për prokurimin publik.
3. Organet e pushtetit vendor lidhin kontratë me personat juridikë privatë fitues, për
shërbimet që ato ofrojnë në juridiksionin e territorit të tyre.
4. Ministria përgjegjëse për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore harton standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror dhe kontrollon zbatimin e tyre. Standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

 

KREU IV
KRITERET E PËRFITIMIT DHE PROCEDURA E DHËNIES SË NDIHMËS EKONOMIKE DHE TË OFRIMIT TË SHËRBIMEVE SHOQËRORE

 

Neni 19

(Shtuar pikat 4 dhe 5 të ligjit nr. 10399, datë 17.3.2011)

Ndihma ekonomike, që përfitojnë familjet në nevojë, është e plotë ose e pjesshme.
1. Ndihmë ekonomike të plotë përfitojnë familjet ose individët, që nuk kanë të ardhura nga: a) veprimtaria ekonomike;
b) programet e ndihmës dhe të shërbimeve shoqërore ose ndonjë sistem tjetër i mbrojtjes
shoqërore;
c) kapitali;
ç) pjesëtarët e familjes që janë në emigracion.
2. Ndihma ekonomike është e pjesshme kur familja pretenduese ka të ardhura të
pamjaftueshme nga:
a) toka;
b) bagëtia, shpendët, bletët, vreshtaria e kopshtaria;
c) pensionet dhe të ardhura të tjera.
3. Vlerësimi në koeficient i të ardhurave të përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 2 të këtij neni, për efekt të llogaritjes së ndihmës ekonomike të plotë ose të pjesshme, përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

4. Përjashtohen nga llogaritja e të ardhurave, sipas pikës 3 të këtij neni, familjet në nevojë kur:
a) nuk kanë kryefamiljarë, për arsye të vdekjes së të dy prindërve, të cilët kanë pasur fëmijët në ngarkim;
b) njëri prej prindërve është duke vuajtur dënimin me burgim, për vepra penale, me vendim gjykate të formës së prerë, ndërkohë që prindi tjetër nuk jeton, të cilët kanë pasur fëmijët në ngarkim;
c) njërit prind i është hequr e drejta prindërore me vendim gjykate, ndërkohë që prindi tjetër nuk jeton, në gjendjen familjare të të cilit ka fëmijë;
ç) kanë si kryefamiljar një person me aftësi të kufizuara, fizike e mendore, i verbër, paraplegjik/tetraplegjik ose invalid pune, dhe anëtarët e tjerë të familjes së tij janë fëmijë ose persona mbi moshë pune, të cilët nuk përfitojnë pension;
d) kanë si kryefamiljar nënën, ndërkohë që prindi tjetër nuk jeton, si dhe kur anëtarët e familjes së tij janë fëmijë ose persona mbi moshë pune, të cilët nuk përfitojnë pension;
dh) kanë si kryefamiljar një pjesëtar të familjes që është mbi moshë pune dhe, kur anëtarët e familjes së tij janë fëmijë dhe persona mbi moshë pune, pavarësisht nga të ardhurat, nga pensioni apo toka;
e) janë familje të mbyllura në shtëpi, si pasojë e gjakmarrjes;
ë) janë familje që i përkasin minoritetit rom;
f) janë familje nën nivelin e varfërisë, sipas listës së përcaktuar në aktet nënligjore përkatëse.
5. Këshilli i Ministrave, kur e sheh të nevojshme, parashikon edhe raste të tjera të përjashtimit nga llogaritja e të ardhurave, përveç atyre të parashikuara në pikën 4 të këtij neni.

 

Neni 20

(Ndryshuar pika 2 dhe fjalia e dytë e pikës dhe 3, si dhe shtuar fjalë në pikën 4 të ligjit nr. 10399, datë 17.3.2011)

1. Ndihma ekonomike dhe pagesa e personave me aftësi të kufizuar shpërndahen një herë në muaj me vendim të këshillit të njësisë së qeverisjes vendore.

2. Kërkesa për të përfituar ndihmë ekonomike bëhet me shkrim nga:
a) kryetari i familjes;
b) secili prej bashkëshortëve, në rastet kur ata janë në proces zgjidhjeje martese dhe nuk ka ende vendim gjykate të formës së prerë.
Kërkesa nënshkruhet edhe nga të gjithë anëtarët madhorë të saj, duke deklaruar edhe personin madhor që do të administrojë paratë. Aplikantët paraqesin dokumentacionin e nevojshëm tek administratori shoqëror pranë njësisë së qeverisjes vendore.
3. Kërkesa dhe dokumentacioni për të përfituar pagesë për personat me aftësi të kufizuar paraqiten tek administratori shoqëror në njësitë e qeverisjes vendore. Kriteret, procedura dhe dokumentacioni për përfitimin e pagesës për personat me aftësi të kufizuara, si dhe të kujdestarëve të tyre përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
4. Kërkesa dhe dokumentacioni për të përfituar shërbime të përkujdesit shoqëror paraqiten tek administratori shoqëror në njësitë e qeverisjes vendore. Kriteret, procedurat dhe dokumentacioni e pranimit në institucionet e përkujdesit shoqëror dhe për shërbimet në komunitet përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

 

Neni 21

(Shtuar fjalë me ligjin nr. 10399, datë 17.3.2011)

Këshilli i bashkisë ose komunës ka të drejtë të miratojë kritere specifike për të dhënë ndihmë ekonomike ose për të ofruar shërbime të përkujdesit, me fondet e buxhetit vendor dhe deri në 3 për qind të fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike, për familjet me shumë pjesëtarë apo familjet në nevojë.

 

Neni 22

Personat, që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror, pranohen në institucionet rezidenciale publike pa pagesë, nëse familjet e tyre nuk kanë asnjë të ardhur. Shpenzimet e tyre mbulohen nga Buxheti i Shtetit.

 

Neni 23

1. Personat, që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror dhe kanë të ardhura personale, pranohen në institucionet publike të përkujdesit, kundrejt një pagese në raport me të ardhurat e tyre mujore ose të ardhurat e individëve të tjerë përgjegjës. Masa e kontributit përcaktohet me vendim të K ëshillit të Ministrave.
2. Pagesa e personave me aftësi të kufizuar, sipas nenit 7 të këtij ligji, nuk përfshihet në llogaritjen e të ardhurave personale të personave, që vendosen në institucionet publike të përkujdesit shoqëror.
3. Përfituesve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, që vendosen në institucionet e përkujdesit, u jepet në dorë një shumë në lekë për shpenzime personale. Kjo shumë përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

 

Neni 24

Nivelet e kuotave të shpenzimeve të përkujdesit shoqëror në institucionet publike rezidenciale dhe komunitare miratohen nga Ministria përgjegjëse për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore. Nivelet e kuotave të shpenzimeve në institucionet private nuk mund të jenë më të ulëta se ato në institucionet publike.

 

Neni 25

Aplikuesi, të cilit i refuzohet kërkesa për përfitim të ndihmës ekonomike, pagesës për aftësinë e kufizuar ose të shërbimit shoqëror me vendim të këshillit të njësisë së qeverisjes vendore, ka të drejtë për ankimin në gjykatë.

 

KREU V
DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I SKEMËS SË NDIHMËS DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE

 

Neni 27

(Zëvendësuar fjalë dhe shtuar shkronja dh) në pikën 5 me ligjin nr. 10399, datë 17.3.2011)

1. Shërbimi Social Shtetëror është institucion publik, në varësi të Ministrisë përgjegjëse për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore.
2. Statuti i Shërbimit Social Shtetëror miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave.
3. Shërbimi Social Shtetëror administrohet dhe drejtohet nga Këshilli Administrativ, i cili
është organi më i lartë vendimmarrës.
4. Funksionet dhe anëtarësia e Këshillit Administrativ përcaktohen me vendim të Këshillit
të Ministrave.
5. Shërbimi Social Shtetëror përgjigjet për zbatimin e politikave të Ministrisë përgjegjëse për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore në fushën e ndihmës dhe të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për:
a) programimin dhe kontrollin e përdorimit të fondeve të Buxhetit të Shtetit për ndihmën
ekonomike, pagesën e personave me aftësi të kufizuar dhe shërbimet e përkujdesit shoqëror;
b) monitorimin e standardeve të shërbimeve dhe propozimin për miratim të shërbimeve të reja;
c) përcaktimin e dokumentacionit unik të nevojshëm për aplikuesit dhe përfituesit e
shërbimeve shoqërore, sipas këtij ligji.

dh) ngre dhe administron regjistrin elektronik kombëtar, i cili përfshin aplikantët dhe përfituesit e ndihmës ekonomike, të pagesës së aftësisë së kufizuar dhe të shërbimeve të përkujdesit shoqëror.

 

Neni 28

(Ndryshuar fjalia e dytë e pikës 4 me ligjin nr. 10399, datë 17.3.2011)

1. Ministria përgjegjëse për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore është autoriteti përgjegjës për hartimin e politikave, të legjislacionit, programimin e fondeve të ndihmës ekonomike, pagesës për personat me aftësi të kufizuar dhe të shërbimeve shoqërore, normave dhe standardeve të shërbimeve, si dhe kontrollin e zbatimit të tyre në të gjitha nivelet e strukturave qendrore dhe vendore, në sektorin publik dhe privat.
2. Ministri pergjegjëse për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore ngre Inspektoratin e Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Personat me Aftësi të Kufizuar dhe Shërbimeve Shoqërore, i cili kontrollon veprimtarinë dhe zbatimin e legjislacionit në strukturat dhe institucionet në varësi të tij dhe seksionet e ndihmës ekonomike në bashki ose komuna, si dhe miraton dokumentacionin e përcaktuar në nenin 26 pika 5 shkronja “c” të këtij ligji.
3. Procedura e kryerjes së kontrollit nga ky Inspektorat përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.
4. Ministria përgjegjëse për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore grumbullon informacione, statistika dhe raporte nga njësitë e pushtetit vendor, me qëllim vlerësimin dhe monitorimin e zbatimit të politikave, arritjen e standardeve për ndihmën ekonomike, kryerjen e pagesës për personat me aftësi të kufizuar dhe shërbimet e përkujdesit shoqëror. Përmbajtja, që do të kenë informacionet dhe raportet e njësive të qeverisjes vendore, treguesit statistikorë, që do të mblidhen, periodiciteti i mbledhjes së tyre, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

 

Neni 28

Ministria përgjegjëse për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore harton dhe paraqet pranë Ministrisë së Financave nevojat për fonde nga buxheti për ndihmën ekonomike, pagesën për personat me aftësi të kufizuar dhe për shërbimet e përkujdesit shoqëror.

 

Neni 29

(Shtuar paragrafi i dytë në pikën 7 me ligjin nr. 10399, datë 17.3.2011)

Këshilli i bashkisë ose komunës ka këto përgjegjësi:
1. Miraton fondin dhe numrin e familjeve në skemën e ndihmës ekonomike.
2. Miraton fondin për pagesën e personave me aftësi të kufizuar.
3. Miraton fondin për shërbimet e përkujdesit shoqëror.
4. Harton planin për zhvillimin e shërbimeve të përkujdesit shoqëror, bazuar në burimet,
nevojat dhe përparësitë vendore.
5. Miraton dhe mbështet zhvillimin e shërbimeve të përkujdesit në bazë të vlerësimit të
nevojave e përparësive vendore.
6. Merr vendime për personat, familjet, llojet e shërbimeve shoqërore që do të ofrohen
bazuar në:
a) vlerësimin e nevojave të individëve dhe familjeve, të kryera nga administratori shoqëror; b) mundësitë financiare për ofrimin e këtyre shërbimeve.
7. Vendos, në përputhje me legjislacionin në fuqi, të drejtën dhe masën e përfitimit të
ndihmës ekonomike për familjen, si dhe ofrimin e përfitimeve të veçanta, të parashikuara me ligj. Masa e përfitimit të ndihmës ekonomike, për familjen e vendosur sipas paragrafit të parë të kësaj pike, caktohet e ndarë për të dy bashkëshortët, të cilët janë në proces zgjidhjeje martese dhe nuk kanë ende një vendim të formës së prerë për këtë çështje.
8. Autorizon strukturat e njësisë së qeverisjes vendore të kontraktojnë me ofrues shërbimesh shoqërore private të licencuara edhe në rastet kur këto shërbime ofrohen nga shërbime shoqërore publike.
9. Me fondet e veta, në bazë të kritereve specifike, mbështet me ndihmë ekonomike ose
forma të tjera ndihme të menjëhershme familjet në nevojë.
10. Miraton programet për kushtëzimin e ndihmës ekonomike me punë e shërbime në komunitet. Kriteret për kushtëzimin e ndihmës me punë e shërbime në komunitet përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
11. Miraton strukturat e institucioneve në varësi të tij, që merren me shpërndarjen e ndihmës ekonomike, pagesës për personat me aftësi të kufizuar dhe realizimin e shërbimeve të përkujdesit nën juridiksionin e tij.
12. Miraton programe bashkëpunimi me OJF-të, institucionet e kultit dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, në përputhje me nevojat dhe planet kombëtare e rajonale të ndihmës dhe shërbimeve të përkujdesit shoqëror.

 

Neni 30

Për administrimin e skemës së ndihmës dhe të shërbimeve shoqërore, pranë qarqeve, bashkive ose komunave ngrihen strukturat përkatëse. Detyrat dhe përgjegjësitë e këtyre strukturave, në zbatim të këtij ligji, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

 

Neni 31

Administratorët shoqërorë në bashki ose komuna kanë për detyrë:
a) të identifikojnë familjet që kanë nevojë për ndihmë ekonomike, personat me aftësi të
kufizuar dhe nevojat e individëve për shërbime të përkujdesit shoqëror;
b) të verifikojnë gjendjen shoqërore e ekonomike të familjeve në nevojë, kur futen për herë
të parë në skemë, si dhe dy herë në vit të gjitha familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike;
c) të propozojnë në këshillin e bashkisë ose komunës familjet në nevojë, për të përfituar
ndihmë ekonomike;
ç) të ndihmojnë në përgatitjen e dokumentacionit për personat që aplikojnë për përfitimin e
ndihmës ekonomike, pagesës së aftësisë së kufizuar dhe për shërbimet e përkujdesit shoqëror;
d) të marrin pjesë në procesin e hartimit të projektvendimit për familjet që do të trajtohen me ndihmë ekonomike, të listës së personave me aftësi të kufizuar dhe personave që do të trajtohen me shërbime të përkujdesit shoqëror;
dh) të llogarisin dhe të propozojnë për miratim në seksionin e ndihmës dhe të shërbimeve të përkujdesit shoqëror të bashkisë ose komunës masën e ndihmës ekonomike;
e) të hartojnë kërkesën për bllok-ndihmën dhe fondin e pagesës së personave me aftësi të
kufizuar çdo dymujor për njësinë e qeverisjes vendore;
ë) të bashkëpunojnë për hartimin e planeve vendore dhe rajonale në mbështetje të personave
në nevojë;
f) të vlerësojnë nevojat e individëve ose familjeve që kërkojnë të marrin shërbime shoqërore, në përputhje me përparësitë kombëtare dhe vendore, mundësitë financiare për mbulimin e këtyre shërbimeve, të përgatisin dokumentacionin dhe propozimet për miratim në këshillin e bashkisë ose komunës;
g) të grumbullojnë dhe të hartojnë informacione, statistika dhe të mbajnë regjistrin e përfituesve, të ndjekin shpenzimet për ndihmën ekonomike, pagesën e personave me aftësi të kufizuar dhe të personave që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror;
gj) të grumbullojnë informacione për rrjetet e shërbimeve publike dhe private që veprojnë në territorin e bashkisë ose komunës.

 

KREU VI
FINANCIMI I NDIHMËS DHE SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR

 

Neni 32

Shteti ofron shërbime të përkujdesit shoqëror dhe forma të tjera të mbështetjes për personat në nevojë, sipas mundësive të Buxhetit të Shtetit.

 

Neni 33

Financimi i programeve të ndihmës ekonomike, pagesës për personat me aftësi të kufizuar dhe shërbimeve shoqërore përballohet nga Buxheti i Shtetit dhe buxhetet e qeverisjes vendore.

 

Neni 34

Burimet e financimit të ndihmës dhe pagesës së personave me aftësi të kufizuar përbëhen nga:
a) fondet e Buxhetit qendror të Shtetit;
b) fondet nga taksat dhe tarifat vendore.

 

Neni 35

(Ndryshuar me ligjin nr. 10399, datë 17.3.2011)

Ministria përgjegjëse për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore programon fondet për bllok-ndihmën ekonomike dhe pagesën e personave me aftësi të kufizuar, në përputhje me vlerësimin e kërkesave të ardhura nga njësitë e qeverisjes vendore dhe detajon që në fillim të vitit për çdo njësi të qeverisjes vendore.
Kriteret dhe treguesit, që përdoren për programimin e bllok-ndihmës, përcaktohen në bazë të treguesve të vlerësimit të varfërisë dhe rregullohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

 

Neni 36

(Zëvendësuar fjalë në pikën 1 dhe shfuqizuar paragrafi i dytë me ligjin nr. 10399, datë 17.3.2011)

Ministria përgjegjëse për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore  transferon fondin e bllok-ndihmës ekonomike në bashki ose komuna, të cilat dhënien e ndihmës ekonomike e kushtëzojnë me punë e shërbime të përkujdesit shoqëror në komunitet.
Shfuqizuar.

 

Neni 37

Burimet e financimit për shërbimet e përkujdesit shoqëror, që realizohen nga institucionet publike dhe jopublike në nivel qarku, bashkie ose komune, në institucionet rezidenciale, në qendrat ditore, në familje ose shërbime të lëvizshme në komunitet përbëhen nga:
a) fondet e deleguara nga Buxheti qendror i Shtetit;
b) fondet e caktuara nga taksat dhe tarifat vendore;
e) të ardhurat e caktuara nga pasuritë dhe veprimtari të tjera të bashkisë ose komunës;
ç) kontributet e përfituesve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, të përcaktuara në nenin 23
të këtij ligji;
d) dhurimet, sponsorizimet dhe financime të tjera nga organizata, persona fizikë ose juridikë
apo individë të tjerë, që nuk përfshihen në shkronjat “a”, “b”, “c” dhe “ç” të këtij neni.

 

Neni 38

(Shtuar paragrafët e fundit me ligjin nr. 10252, datë 11.3.2010)
(Zëvendësuar fjalë me ligjin nr. 10399, datë 17.3.2011)

Fondet nga Buxheti Qendror për financimin e shërbimeve të përkujdesit shoqëror transferohen nga Ministria përgjegjëse për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore në bashki, komunë ose qark që në fillim të vitit, në përputhje me vlerësimin e nevojave dhe me mundësitë e Buxhetit të Shtetit. Metodologjia e llogaritjes dhe e shpërndarjes së këtyre fondeve përcaktohet nga Ministria përgjegjëse për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

Ministria përgjegjëse për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore parashikon në buxhetin e vet  fonde për financimin e shërbimeve të përkujdesit shoqëror për viktimat e trafikimit, tëcilat u transferohen organeve të qeverisjes vendore ku funksionojnë këto shërbime të përkujdesit shoqëror.
Shërbimet e përkujdesit shoqëror do tëpërfitojnë financimin, vetëm nëse ato kanë një marrëveshjetre palëshe me Shërbimin Social Shtetërordhenjësinë e qeverisjesvendore ku ofrojnë shërbimin. Në marrëveshje përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e palëve, si dhe struktura pranë shërbimeve të përkujdesit shoqëror që do tëmbikëqyrë administrimin.

 

Neni 39

Për mbështetjen e shërbimeve të reja të përkujdesit shoqëror dhe zhvillimin e politikave
sociale, Ministria përgjegjëse për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore krijon Fondin Shoqëror, i cili përbëhet nga:
a) një pjesë e fondeve të programuara për shërbimet e përkujdesit shoqëror;
b) financime jashtëbuxhetore nga organizata, persona fizikë ose juridikë apo individë të
tjerë;
c) të ardhurat e tjera, që sigurohen nga zbatimi i drejtpërdrejtë i marrëveshjeve dy ose shumëpalëshe, që Republika e Shqipërisë lidh me shtetet e tjera;
ç) të ardhurat nga burimet e veta dhe nga pasuritë që zotëron Ministria përgjegjëse për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore.
Rregullat e përdorimit të Fondit Shoqëror përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

 

Neni 40

(Shtuar fjalë me ligjin nr. 10399, datë 17.3.2011)

Kontrolli për përdorimin e fondeve të ndihmës, pagesës për personat me aftësi të kufizuar dhe të shërbimeve të përkujdesit shoqëror bëhet nga organet e specializuara të kontrollit, në përputhje me ligjin nr. 9009, datë 13. 2. 2003 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” dhe ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë.

 

KREU VII

 

Neni 41
(Ndryshuar me ligjin nr. 10399, datë 17.3.2011)

1. Shkeljet e detyrimeve të përcaktuara në nenet 31 e 42/1 të këtij ligji dhe të akteve nënligjore, në zbatim të tij, kur nuk përbëjnë vepër penale:
a) përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen me gjobë, sipas ligjit nr. 10 279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”;
b) ndëshkohen me masë disiplinore.
2. Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Personat me Aftësi të Kufizuara dhe Shërbimeve Shoqërore, për shkeljet e detyrimeve të përcaktuara në nenet 31 e 42/1 të këtij ligji dhe akteve nënligjore në zbatim të tij, konstaton kundërvajtjen administrative dhe i propozon, për shkelësit, kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore/Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit Social Shtetëror vendosjen e:
a) gjobës nga 50 mijë lekë deri në 100 mijë lekë;
b) masës disiplinore;
c) shpërblimin e dëmit, nëse është shkaktuar një i tillë.
3. Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Personat me Aftësi të Kufizuara dhe Shërbimeve Shoqërore, kur vlerëson se janë konsumuar elementet e veprës penale nga personat e ngarkuar për zbatim, bën kallëzimin penal pranë autoriteteve kompetente për shkelësit e ligjit.
4. Çdo shkelje e menaxhimit të fondeve buxhetore, që programohen dhe përdoren për ndihmën ekonomike, pagesën e aftësisë së kufizuar e shërbimet e përkujdesit shoqëror, kur nuk përbën vepër penale, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë, sipas përcaktimeve të nenit 71 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë.

 

Neni 42

(Ndryshuar me ligjin nr. 10399, datë 17.3.2011)

1. Kriteret e përfitimit të ndihmës ekonomike, sipas një formule të pikëzuar, të përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave, si dhe përdorimi i regjistrit elektronik kombëtar të të dhënave për aplikuesit dhe përfituesit e ndihmës ekonomike, pagesës së aftësisë së kufizuar dhe të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, do të pilotohen për një periudhë dyvjeçare në njësitë e qeverisjes vendore, të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave, pas përcaktimit të formulës së pikëzimit dhe ngritjes së regjistrit elektronik kombëtar.
2. Për njësitë e qeverisjes vendore, në të cilat nuk do të pilotohet formula e pikëzuar, do të zbatohen kriteret e përfitimit, kriteret e kushtëzimit të përfitimit të ndihmës ekonomike, procedura, dokumentacioni dhe mënyra e përllogaritjes së përfitimit të ndihmës ekonomike, të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave, sipas pikës 6 të nenit 10 të këtij ligji.

 

Neni 42/1

(Shtuar me ligjin nr. 10399, datë 17.3.2011)

Në njësitë e qeverisjes vendore, në të cilat do të kryhet pilotimi i regjistrit elektronik kombëtar, zbatohet procedura si më poshtë:
1. Kërkesa për të përfituar ndihmën ekonomike bëhet me shkrim nga kryetari i familjes/individët në nevojë dhe firmoset nga të gjithë anëtarët madhorë të saj, duke deklaruar edh personin madhor që do të administrojë paratë. Aplikantët paraqesin dokumentacionin e nevojshëm tek administratori shoqëror, pranë njësisë së qeverisjes vendore, i cili hedh në regjistrin elektronik kombëtar të dhënat e paraqitura me dokumentacion.
2. Kërkesa dhe dokumentacioni për të përfituar pagesën e aftësisë së kufizuar paraqiten tek administratori shoqëror, pranë njësisë së qeverisjes vendore, i cili hedh në regjistrin kombëtar elektronik të dhënat e paraqitura me dokumentacion.
3. Kërkesa dhe dokumentacioni për të përfituar shërbime të përkujdesit shoqëror paraqiten tek administratori shoqëror, pranë njësisë s ë qeverisjes vendore, i cili hedh në regjistrin kombëtar elektronik të dhënat e paraqitura me dokumentacion.
4. Administratori shoqëror, pas hedhjes të së dhënave, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, ka për detyrë:
a) të identifikojë familjet/individët që kanë nevojë për ndihmë ekonomike, personat me aftësi të kufizuar;
b) të verifikojë gjendjen shoqërore dhe ekonomike të familjeve/individëve në nevojë, kur futen për herë të parë në skemë, si dhe dy herë në vit të gjitha familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike;
c) të propozojë në këshillin e bashkisë/komunës familjet/individët në nevojë, për të përfituar ndihmë ekonomike;
ç) të llogarisë dhe të përcaktojë masën e ndihmës ekonomike që përfiton familja;
d) të ndihmojë në përgatitjen e dokumentacionit personat që aplikojnë për përfitimin e ndihmës ekonomike dhe pagesës së aftësisë së kufizuar;
dh) të marrë pjesë në procesin e hartimit të projektvendimit për propozimin që familja/individët në nevojë të trajtohen me ndihmë ekonomike, si dhe të listës së personave me aftësi të kufizuara;
e) të vlerësojë nevojat e individëve ose familjeve që kërkojnë të marrin shërbime shoqërore, në përputhje me përparësitë vendore, mundësitë financiare për mbulimin e këtyre shërbimeve, të përgatisin dokumentacionin e propozimet në këshillin e bashkisë ose komunës;
ë) të regjistrojë vendimin e këshillit të bashkisë/komunës për individët, kur shërbimi i përkujdesit shoqëror ofrohet në njësinë e qeverisjes vendore.
5. Administratori shoqëror paraqet në këshillin e bashkisë/komunës projektvendimin për propozimin për:
a) familjet/individët në nevojë që do të trajtohen me ndihmë ekonomike dhe masën e përfitimit për këto familje/individë në nevojë;
b) listën e personave me aftësi të kufizuar;
c) individët që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror, të cilat ofrohen në njësinë e qeverisjes vendore;
ç) individët që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror, të cilat nuk ofrohen në njësinë e qeverisjes vendore, për të cilët bëhen vlerësime për t’u ofruar shërbime jashtë juridiksionit të njësisë së qeverisjes vendore.
6. Këshilli i bashkisë/komunës merr vendimin për propozimin që:
a) familja/individët në nevojë të trajtohen me ndihmë ekonomike dhe masën e përfitimit për këto familje/individë në nevojë;
b) listën e personave me aftësitë kufizuara;
c) individët që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror, të cilat nuk ofrohen në njësinë e qeverisjes vendore, për të cilët bëhen vlerësime për t’u ofruar shërbime jashtë juridiksionit të njësisë së qeverisjes vendore.
7. Këshilli i bashkisë/komunës merr vendim për ofrimin e shërbimit për individët, kur shërbimi i përkujdesit shoqëror ofrohet në njësinë e qeverisjes vendore.
8. Vendimi i këshillit të bashkisë/komunës, sipas pikës 5 të këtij neni, i përcillet menjëherë zyrtarisht drejtorisë rajonale të shërbimeve sociale shtetërore, së bashku me dokumentacionin shoqërues, për personat me aftësi të kufizuara.
9. Drejtoria rajonale e shërbimeve sociale shtetërore verifikon të dhënat e regjistruara nga administratori shoqëror në regjistrin kombëtar elektronik të të dhënave dhe në autoritetet shtetërore përgjegjëse për:
a) familjet/individët në nevojë, të cilët janë propozuar me vendim të këshillit të bashkisë/komunës që të trajtohen me ndihmë ekonomike;
b) personat me aftësi të kufizuara, të cilët janë propozuar me vendim të këshillit të bashkisë/komunës;
c) individët që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror, të cilat nuk ofrohen në njësinë e qeverisjes vendore.
10. Drejtoria rajonale e shërbimeve sociale shtetërore, pas verifikimit të të dhënave, sipas pikës 9 të këtij neni, merr vendim për:
a) caktimin e familjes/individëve në nevojë, përfitues të ndihmës ekonomike, që plotësojnë kriteret e përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave, si dhe masën e përfitimit të tyre;
b) refuzimin e kërkesës për caktimin e përfitimit të ndihmës ekonomike, për familjet/individët në nevojë, të cilët nuk plotësojnë kriteret e përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave;
c) përcjelljen e dosjes për vlerësim në KMCAP, për personat me aftësi të kufizuara;
ç) dërgimin në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror, për caktimin e ofruesit të shërbimit, për individët që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror, kur ky shërbim nuk ofrohet në njësinë e qeverisjes vendore.
11. Për rastet e parashikuara në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 10 të këtij neni, i dërgohet kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore vendimi:
a) për të njoftuar kërkuesit për përfitimin e ndihmës ekonomike;
b) për të kryer veprimet financiare, për kryerjen e pagesës, për përfituesit e ndihmës ekonomike.
12. Drejtoria rajonale e shërbimeve sociale shtetërore për kërkuesit e pagesës së aftësisë së kufizuar, pas marrjes së vendimit nga KMCAP-ja, merr vendim për caktimin e pagesës së aftësisë së kufizuar dhe ia dërgon atë kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore përkatëse për kryerjen e veprimeve financiare për kryerjen e pagesës, së bashku me dokumentacionin shoqërues.

 

Neni 42/2

(Shtuar me ligjin nr. 10399, datë 17.3.2011)

Në njësitë e qeverisjes vendore, në të cilat do të kryhet pilotimi, sipas pikës 1 të nenit 42 të këtij ligji, nuk do të zbatohen pikat 1 dhe 2 të nenit 29 të këtij ligji.

 

Neni 43

(Shtuar referenca dhe paragrafi i dytë me ligjin nr. 10399, datë 17.3.2011)

Ngarkohet Këshilli i Ministrave për nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të neneve 10, 11, nenit 15 pika 4, 18, 19, 20, nenit 22 pika 1, 23, 26, 27, 29, 30, 35, 38 dhe 39 të këtij ligji.

Ngarkohet ministri përgjegjës për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore të nxjerrë udhëzime në zbatim të neneve 10 pika 7 dhe 15 pika 5.

 

Neni 44

Ligji nr. 7710, datë 18. 5. 1993 “Për ndihmën dhe përkujdesin shoqëror”, i ndryshuar, vendimet e Këshillit të Ministrave në zbatim të tij dhe neni 2 i ligjit nr. 8626, datë 22. 6. 2000 “Për statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik” shfuqizohen.

 

Neni 45

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim