Neni 84

Pagesat për jetesën nga masa e falimentimit

1. Mbledhja e kreditoreve vendos nëse debitori dhe familja e tij duhet te marrin nga masa e falimentimit një shume për jetese dhe ne çfarë mase.

2. Derisa mbledhja e kreditoreve te marre vendim, administratori i falimentimit, me pëlqimin e komitetit te kreditoreve, mund t’i lejoje debitorit mjetet e nevojshme te jetesës, duke përmbushur nevojat e tij, te fëmijëve te mitur ne ngarkim dhe te bashkëshortit.

 

 

Lexo të plotë ligjin, Neni 1- Neni 99

Lexo të plotë ligjin, Neni 100- Neni 200

Lexo të plotë ligjin, Neni 201- Neni 284[1] Botuar në Fletoren Zyrtare nr. 31, datë 3 Korrik 2002, faqe 955

[2] Ligji nr. 8901/2002 është ndryshuar me:

  1. ligjin nr.9919, dt.19.5.2008, Fletore Zyrtare 83, dt.10 Qershor 2008, fq.3659
  2. ligjin nr.10137, dt.11.5.2009, Fletore Zyrtare 86, dt.12 Qershor 2009, fq.3775

 

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim